Veileder om språklig mangfold i barnehagen

Veilederen om flerspråklig arbeid i barnehagen er nå i ny og oppdatert utgave.

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen! er en veileder som viser hvordan barnehageansatte kan bidra til at det språklige mangfoldet i barnehagen kommer alle barna til gode. Heftet ble først laget i 2018, men har nå blitt revidert.

Hvordan bruke Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

Veilederen innholder konkrete aktiviteter og tips som de ansatte kan ta utgangspunkt i for å skape et levende flerspråklig miljø i barnehagen. I tillegg viser veilederen hvordan de ansatte i barnehagen kan bruke digitale ressurser som morsmål.no og Bildetema på en hensiktsmessig måte for å skape et inkluderende og språkbevisst miljø for alle barna, uavhengig av barnas språkbakgrunn. For eksempel kan barna utforske ulike språk ved å spille memory, lytte til flerspråklige fortellinger og tegne språkportretter. Veilederen tydeliggjør også hvordan barnehageansatte kan legge til rette for at barnas familier kan være en ressurs i barnehagens arbeid med flerspråklighet.

Refleksjonsspørsmål til personalet

I Språklig mangfold – en berikelse i barnehagen! er det også refleksjonsspørsmål som kan brukes som utgangspunkt for kompetanseutvikling i personalet. Ved hjelp av spørsmålene kan de ansatte reflektere over egen praksis og hvilke muligheter man som ansatt i barnehagen har når det kommer til å tilrettelegge for et inkluderende flerspråklig miljø i barnehagen.

Språklig mangfold – en berikelse i barnehagen! (pdf)