FLIN – Flerspråklighet i Norden

Nettverket Flerspråklighet i Norden (FLIN) skal legge til rette for utveksling av kunnskaper og erfaringer innenfor området flerspråkliges språk- og kunnskapsutvikling for aktører på kommunalt, regionalt og statlig nivå i Norden. Nettverket ble etablert i 2013 og har representanter fra ulike organisasjoner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Logo SIU

Deltakere i nettverket

Norge: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Universitetet i Agder, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO, OsloMet), Trondheim kommune.

Danmark: Professionshøjskolen i København, Fredriksbergs kommune, Århus universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

Finland: Universitetet i Helsinki/Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Helsingfors stad, Esbo stad.

Island: Utbildningsministeriet

Sverige: Institutionen för svenska språket (Göteborg universitet), Center för skolutveckling (Göteborg stad), Grundskoleförvaltningen i Malmø stad, Malmö universitet, Stockholm stad, Stockholms universitet ved NC (Nationellt centrum för svenska som andraspråk).

Nettverkets interesseområder

I nettverket tas det opp språkpolitiske spørsmål som omfatter flerspråklige barn, ungdommer og voksne, utvikling av pedagogisk praksis innrettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne, samt utvikling av forskning rettet mot flerspråklige barn, ungdommer og voksne.

Nettverkets arbeidsmåte

Det er en ambulerende ledelse mellom de deltagende organisasjonene. Den organisasjon som er vert for en nettverkssamling, innehar også lederskapet. Nettverket har samling en gang i året. Det fokuseres på ett tema hver gang, og det blir gjennomført studiebesøk. I tillegg arrangerer nettverket konferanser og seminarer med ulikt innhold. I 2014 hadde NAFO hovedansvaret for konferansen «IKT og flerspråklighet i Norden» som ble avholdt i Oslo. I 2018 ble det arrangert en stor konferanse i Malmø med tittelen «Nyanländas vilkor og lärandemöjligheter i Norden».

Les mer

FLINs hjemmeside: Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN)