Film: Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film for NAFO i 2015
Lengde 6:27

I denne filmen reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet. Identitet er noe personlig og subjektivt, og det som er viktig for noen, trenger ikke være viktig for andre. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen.
 
NAFO påpeker at ungdommene i filmene ikke snakker på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men at de her representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.
 

Om ungdommene

Portrett Noora
Noora Marie Ollila:
Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.
 
 
 
 
Portrett Karoline 2
Caroline Karlsen:
Jeg er tater-jente, men også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.
 
 
 
Portrett Inge
Inge B. Seigerud:
Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.
 
 
 
 
Portrett Natalie 2
Natalie Preminger:
Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.
 
 
 
 
Portrett Oscar
Rein Oskar Evensen:
Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Nasjonale minoriteter

Klokkebilde genereltNorge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer:
Våre nasjonale minoriteter – til ansatte i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratet. 2014.
Nasjonale minoriteter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2014. Regjeringen.no.
minstemme.no: Her finner du blant annet undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for barnehage og barnetrinn.

NAFO har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å lage undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomsskole og videregående. I den forbindelse holder vi på å utvikle et nettsted om nasjonale minoriteter. Her vil det blant annet ligge mer informasjon om de nasjonale minoritetene, arkivmateriale og undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående opplæring. Undervisningsoppleggene vil også ligge på minstemme.no.

Daniel-norsk og rom

Identitet

Et menneskes identitet er kompleks og består som regel av mange elementer og et mangfold av tilhørigheter. En person kan for eksempel ha tilhørighet til flere kulturtradisjoner, språk og nasjonaliteter på en og samme tid. Identitet er ikke gitt eller fast en gang for alle. Identitetsdanningen er en kontinuerlig prosess, og den enkeltes opplevelse av hvem han eller hun er, forandrer seg over tid. Utvikling av identitet er en prosess som foregår i relasjoner mellom mennesker i de miljøene der folk til daglig samhandler. Signaler og tilbakemeldinger omgivelsene gir til barn og unge, vil påvirke deres opplevelse av hvem de er, og hvorvidt de klarer å utvikle en trygg mangfoldig identitet.

Arbeid med begreper

Sentrale begreper:
personlig identitet, gruppeidentitet, kultur, roller, minoritet, majoritet, nasjonal minoritet, etnisitet/etnisk gruppe, tradisjoner, språk, familie, slekt, religion
Ordforklaringer identitet

Øvelser med begrepskort:
Last ned begrepskortene under og skriv dem ut (helst tosidig utskrift). Begrepskortene finnes i to varianter og kan brukes på ulike måter. Øvelsene er lagt opp slik at alle får mulighet til å delta i samtalen.

Gjett ordet
Del klassen inn i grupper. Hver gruppe får ett sett med begrepskort. Den som begynner, trekker et kort med et begrep og en forklaring. Eleven skal prøve å forklare ordet for de andre på gruppa uten å bruke selve ordet. De andre gjetter hvilket ord som står på kortet.
Alias begrepskort – identitet

Definer ordet
Del elevene inn i grupper. I denne øvelsen trenger dere kun kortene med begrepene uten forklaringer. En elev trekker et kort og sier ordet som står på kortet. For eksempel identitet. Ut fra dette ordet skal alle på gruppa komme med forslag til hvordan dette ordet kan defineres (slik det gjøres i starten av filmen). Gruppa samtaler om ordet og kommer i fellesskap fram til en felles definisjon som de skriver ned og presenterer for resten av klassen til slutt. Noen av ordene er enkle å lage definisjoner til, andre er vanskelige. Derfor vil noen av definisjonene kunne bli lange.
begrepskort – identitet

Koble ord og forklaring
Last ned begrepskortene. På halvparten av kortene står det kun et begrep, på den andre halvparten står det forklaringer. Del klassen i to. Den ene halvparten får kort med ord, den andre halvparten kort med forklaringer. Elevene skal gå rundt i klassen og prøve å finne en partner som har samme ord som en selv uten å vise fram kortene.
begrepskort – identitet

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er viktig for min personlige identitet?
  • Påvirkes min identitet av hvordan andre ser på meg? Hvis ja, på hvilken måte?
  • Kan vi ha flere identiteter, eller har vi én identitet som er mangfoldig og sammensatt?
  • Hva er kultur?
  • Er det å være en del av en gruppe viktig for min identitet? (gruppeidentitet) Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja: på hvilken måte?
  • Tror du det å være i minoritet påvirker et menneskes identitet på annen måte enn å være i majoritet?
  • Hvor viktig er språket for meg og min identitet?
  • Hvilke andre forhold er viktige for min identitet? (tradisjoner, religion, familie, slekt og venner?)
  • Kan identitet forandre seg? I så fall hvordan? Og hvorfor?