Film: Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film og NAFO i 2015
Lengde 6:27

Om filmen

I denne filmen reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet. Identitet er noe personlig og subjektivt, og det som er viktig for noen, trenger ikke være viktig for andre. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen.
 
Ungdommene i filmen ikke snakker på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men de representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er viktig for min personlige identitet?
  • Påvirkes min identitet av hvordan andre ser på meg? Hvis ja, på hvilken måte?
  • Kan vi ha flere identiteter, eller har vi én identitet som er mangfoldig og sammensatt?
  • Hva er kultur?
  • Er det å være en del av en gruppe viktig for min identitet? (gruppeidentitet) Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja: på hvilken måte?
  • Tror du det å være i minoritet påvirker et menneskes identitet på annen måte enn å være i majoritet?
  • Hvor viktig er språket for meg og min identitet?
  • Hvilke andre forhold er viktige for min identitet? (tradisjoner, religion, familie, slekt og venner?)
  • Kan identitet forandre seg? I så fall hvordan? Og hvorfor?

Tips til arbeid med ord og begreper knyttet til temaet identitet

NAFO har laget forslag til arbeid med ord og begreper til temaet identitet. Du kan laste ned ordliste og begrepskort med sentrale begreper og få tips til aktiviteter som bidrar til at alle elever kan være med i en faglig diskusjon.
Ord og begreper – Identitet

Om ungdommene i filmen

Portrettfoto Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila

Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.

prtrettfoto av Karoline Karlsen

Caroline Karlsen

Jeg er tater-jente, men også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Portrett av Inge Seigerud

Inge B. Seigerud

Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

portrett av Natalie Preminger

Natalie Preminger

Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Prtrett av Rein Oskar Evensen

Rein Oskar Evensen

Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk- og teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Daniel – norsk og rom

Se også filmen «Daniel – norsk og rom» der Daniel på 21 år forteller om hvor viktig språk, familie og tradisjoner er for hans identitet.

Produsert av Snøball film og NAFO i 2015

Nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer om nasjonale minoriteter