Ekskursjoner og leirskole

Undervisning utenfor klasserommet 

For mange foresatte kan det være uvant og ukjent at skole og undervisning også innebærer ulike former for turer. Allerede ved oppstart i skolen, kan det være en ide å snakke om skolens innhold og at undervisningen kan foregå andre steder enn i klasserommet. Med utgangspunkt i hva elevene skal lære, er det mange ganger fornuftig å flytte undervisningen til andre arenaer. For elever med minoritetsbakgrunn som holder på å lære seg norsk, og som skal bli kjent i det norske samfunnet, kan det gi større læringsmuligheter med opplevelser utenfor skolens område enn det klasserommet gir rom for. 

Tilpasset opplæring gjelder også for opplæring utenfor klasserommet. Elevene skal få utfordringer, men ikke større enn at de kan mestre dem med litt innsats. Elevene gis mulighet til å strekke seg, oppleve mestring og anerkjennelse for dermed å få tro på seg selv. Dette gjelder på turer som i all annen opplæring. 

Ulike turer i regi av skolen 

Skolen arrangerer mange forskjellig turer. Det er snakk om uteskole, utflukter en hel dag eller deler av dagen, idrettsdag, skidag, skogstur, dagstur eller overnattingstur. Det er ikke alltid like lett for foreldre å vite hva de ulike turene innebærer. Derfor må skolen legge til rette for god og forståelig informasjon om turen, hvor den går, om innholdet, målet med turen og om eventuelt utstyr elevene trenger å bringe med seg. 

Det kan være viktig å presisere for foreldre at utflukter av ulik slag er skoledager på lik linje med undervisningen som foregår i klasserommet. 

Forståelig informasjon og god dialog 

I lærerplanens overordnete del presiseres det at skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid mellom hjem og skole. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag (Overordnet del kap. 3.3.) For at skolen skal få dette til, må det legges til rette for forståelig kommunikasjon, både muntlig og skriftlig. Når skolene vil informere om turer må kommunikasjonen med foreldre og foresatte være forståelig, det vil si den må foregå på et språk foreldrene forstår. En god dialog som åpner opp for spørsmål og legger til rette for foreldrenes deltakelse, er avhengig av forståelig kommunikasjon. 

Der hvor skolene har ansatte tospråklige lærere, vil de være en viktig ressurs i samarbeidet med hjemmene. I mange tilfeller vil det være nødvendig å benytte tolk. Det er uansett viktig at det legges til rette for at foreldrene får komme fram med det de lurer på, at de får den informasjonen de har behov for, og blir trygge på at deres barn blir tatt godt vare på når skolen arrangerer ulike turer. Det kan være problemstillinger skolen ikke har tenkt på tidligere, derfor er det nødvendig å ha en god relasjon og være i dialog med foreldrene. 

Skolen må sørge for at det er lav terskel for at foreldre og skolen kan ha kontakt. Noen ganger kan det innebære å ta en telefon, sende melding, møte opp på skolen eller ha kontakt på en annen uformell måte. 

Informasjon om skoleturer på flere språk

NAFO har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeidet en brosjyre og filmen «På tur» for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole. Materiellet er oversatt til flere språk.

Filmen «På tur» og brosjyren «Dagsturer og overnattingsturer i skoletiden» på flere språk finner du på Tema Morsmål. (morsmal.no)

Ta hensyn til elevers erfaringer og bakgrunn 

Når skolen planlegger ulike typer turer, er det viktig å ta hensyn til de enkelte elevers og foreldres erfaringer og bakgrunn. Mange har kommet til Norge på grunn av krig og noen kan derfor ha erfaringer med at det er farlig å bevege seg utenfor skolen som det kjente og trygge området. Mange kan for eksempel forbinde det å oppholde seg i båt med noe som er farlig. Det er viktig at lærerne har god kontakt med foreldrene, er oppmerksomme på det som kan uroe elever og foreldre, for så å forsikre foreldrene om at skolene sørger for å ivareta elevenes sikkerhet. 

Turer kan skape tilhørighet og vennskap 

Opplæring utenfor klasserommet kan gi gode muligheter for å skape samhold og fellesskap. For at elevene skal bli kjent med hverandre, trenger de å gjøre aktiviteter sammen som gir positive opplevelser. Sosiale aktiviteter på turer utenfor klasserommet kan bidra til at elevene blir kjent med nye og flere sider av hverandre. I og med at foreldre kan ha ulike erfaringer med skolehverdagen fra sitt hjemland, kan det være viktig å peke på det positive ved felles opplevelser. 

Samtidig kan opplæringen utenfor det vanlige klasserommet være mer krevende for noen elever. Det kan være lettere å bli gående alene, å stikke seg bort og ikke være deltaker. Det er derfor nødvendig at lærerne planlegger både det faglige og de sosiale aktivitetene som skal foregå. Turene kan gi god anledning til å legge til rette for at elevene blir kjent utenfor etablerte vennegjenger. 

Leirskole og overnattingsturer 

I forkant av overnattingsturer arrangerer skolene ofte foreldremøter for å informere om turen. Det er nødvendig at skolen sørger for at informasjonen er forståelig for alle. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at det er lett for foreldrene å ta ordet, delta i samtalen og kunne stille spørsmål. Når klassen planlegger å reise på leirskole, er det viktig at informasjon blir gitt på et tidlig tidspunkt i planlegging. Det å ha god tid til god kommunikasjon om leirskole kan bidra til å rydde bort uklarheter og eventuelle misforståelser. 

Foreldremøte om leirskole

På foreldremøtet er det nødvendig å gi informasjon om leirskolen, beliggenhet, hva leirskolen legger vekt på, reise til og fra og hva elevene lærer på leirskolen. Skolen bør også gi informasjon om hva elevene skal ha med seg av utstyr. Det må gis informasjon om at turen er gratis. Når det gjelder utstyr, bør skolen hjelpe til med å skaffe det som er nødvendig for turen. Det er viktig at foreldrene får slik informasjon for å hindre at mangel på utstyr gjør at eleven ikke kan delta på leirskole. 

Det er nødvendig at foreldrene får informasjon om hvilke aktiviteter deres barn får oppleve på leirskolen. Foreldrene må orienteres om at aktivitetene er av både faglig og sosial art og at de foregår både på dagtid og kveldstid. I informasjonen bør det legges vekt på at et opphold på leirskole gir felles opplevelser som er viktige for det sosiale fellesskapet. Foreldrene informeres om at gutter sover på rom som er atskilt fra der hvor jentene sover. Foreldrene bør også forsikres om at den mannlige læreren sover der hvor guttene holder til, og i jenteavdelingen er det en kvinnelig lærer. 

På foreldremøtet vil det være fint om det kan vises bilder fra tidligere leirskoleopphold, og spesielt om foreldrene kan se bilder fra oppholdet ved den leirskolen deres barn skal til. 

Det vil være en fordel om en person med minoritetsbakgrunn, en forelder eller en tospråklig lærer som har deltatt på leirskole tidligere, kan komme på foreldremøtet og fortelle om sine erfaringer. Det er viktig at foreldrene da får anledning til å spørre vedkommende. Et slikt møte kan trygge foreldrene slik at det ikke vil være vanskelig for dem å tillate at deres barn deltar på leirskole eller overnattingstur i regi av skolen. 

Huskeliste for samtale med foreldre

 • Fortell om aktivitetene og hva elevene vil lære på turen, både faglig og sosialt.
 • Vis bilder fra tidligere turer.
 • Fortell hvordan dere vil ivareta barnas sikkerhet. Spør om det er noe foreldrene er bekymret for.
 • Fortell foreldrene hva slags utstyr som trengs, sjekk om de har dette utstyret, informer om utlånsordninger.
 • Informer foreldrene om hvordan de kan ta kontakt og hvilke rutiner dere har for å kontakte foreldrene mens barna er på overnattingstur.
 • Sørg for å få informasjon om eventuelle allergier, matbehov og medisiner. Informer om hvordan dette blir ivaretatt.
 • Fortell om hvordan transporten foregår, om overnattingen og antall voksne som deltar
 • Det kan være aktuelt å snakke om lommepenger og eventuelt avtale en sum.
 • Informer om skolens forventninger til at alle deltar på turer i skolens regi.
 • Åpne for at foreldrene kan stille spørsmål og komme med sine synspunkter.
 • Sørg for at alle forstår og har mulighet for å gjøre seg forstått. Bruk tolk ved behov.

Turer til utlandet 

Dersom skolen planlegger turer til utlandet, er det flere ting skolen må være klar over. Det er viktig at skolen ikke planlegger reiser til steder der elevenes pass ikke er godkjent. Skolen må være klar over at ikke alle elever nødvendigvis har reisedokumenter som gjelder for alle reisemål. Foreldrene bør kobles inn tidlig planleggingsfasen. I tillegg til å få informasjon om reisemål, pass og valuta, må foreldrenes stemmer blir hørt. De må få anledning til å stille spørsmål og det er helt nødvendig at skolen sikrer at foreldrenes får forståelig informasjon. Skolen bør være tidlig ute med å sjekke at passet er gyldig i forhold til reisemål og tidspunkt. Om nødvendig bør skolen opplyse om reiseforsikring. Det er viktig at skolen hjelper til slik at elevene har alt de trenger til turen.