Særskilt språkopplæring – organisering §2-8

Elever som har vedtak etter §2-8 har rett til opplæring i særskilt norsk og kan ha rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Det er ulike måter å organisere den særskilte språkopplæringen på. Uansett hvilken måte man velger er det viktig at elevene får et helhetlig opplæringstilbud. Det er en fordel om skoleeier tar ansvar for å utarbeide retningslinjer for organiseringen av opplæringen.

Ledelsen ved den enkelte skole bør legge til rette for samarbeid mellom lærerne og timeplanlegging som gir elevene et best mulig tilpasset og helhetlig tilbud. Organisering gjelder ikke bare kommunal ledelse og ledelse ved den enkelte skole. Som lærer i en flerspråklig klasse, må man tenke på hvordan man organiserer undervisningen og ta hensyn til hver elevs behov.

Les mer særskilt språkopplæring her

undringsatsing på leseutvikling

Særskilt norskopplæring

Opplæringen i særskilt norsk kan gis etter læreplan i grunnleggende norsk eller tilpasning til ordinær læreplan i norsk. Undervisningen kan gis i egen gruppe på trinnet eller samlet for elever fra flere trinn. Man kan også gi særskilt norskopplæring ved å ha to lærere inne i klassen. Omfanget av undervisningen kan variere.
 

Eksempler fra skoler og kommuner

Sarpsborg kommune har kommet fram til at dersom norsktimene er parallellagt, vil det gi gode muligheter til nivådeling på trinnet eller på tvers av trinn. De legger vekt på at lærere som underviser minoritetsspråklige elevene må ha god kompetanse og at hver gruppe kun bør ha én lærer å forholde seg til.

Tromsø kommune

Stjørdal kommune

På Mesterfjellet ungdomsskole i Larvik undervises det i grunnleggende norsk i egne grupper. Det er laget en film som viser hvordan veiledningen til læreplan i grunnleggende norsk kan benyttes.

I Drammen kommune har en barnehage og en skole utviklet Språktrappa, en digital lokal læreplan for temabasert språklæring. I filmen Språkløftet i Drammen kommune får du se hvordan kontaktlærer og lærer i grunnleggende norsk benytter Språktrappa som et planleggingsverktøy når de skal i gang med et tema.

Morsmålsopplæring

Opplæringen i morsmål kan legges utenom elevenes timeplan. Den kan også legges til en annen skole enn der eleven ellers går.

Tospråklig fagopplæring

Det er flere måter å organisere den tospråklig fagopplæringen på. For å få best mulig utbytte av opplæringen er det helt sentralt at elevens lærere samarbeider. Den tospråklige fagopplæringen kan gis i forkant av felles undervisning, i etterkant eller samtidig med at et emne gjennomgås i hel klasse. Det er viktig at lærere samarbeider om hva som er det beste for eleven med utgangspunkt i elevens behov i ulike sammenhenger.

Eksempler fra kommuner og skoler

Stavanger kommune

  • I Stavanger kommune er de tospråklige assistentene og lærerne knyttet til en base ved Johannes Læringssenter. Både de tospråklige assistentene og lærerne uttrykker at basen gir dem et godt og inspirerede fagmiljø.
    se filmen Base for tospråklige assistenter og lærere
  • Stavanger kommune har laget en Håndbok for morsmålsopplæring og tospråklig opplæring (pdf). Håndboka omtaler lover og forskrifter, nasjonale og lokale planer, særskilt språkopplæring i norsk skole, tospråklig opplæring, trekantsamarbeid og morsmålsundervisning.
  • På Gautesete skole i Stavanger har man i flere år hatt et trekantsamarbeid om ordforrådsutvidelse på de laveste alderstrinnene. Trekantsamarbeidet foregår mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer.
    Se filmen Trekantsamarbeid og ordbank

Trondheim kommune

Haugesund

Les mer

Hvordan lykkes med tospråklig fagopplæring

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord