Kartlegging av skolefaglige ferdigheter

Hensikten med kartleggingsverktøyet er å kartlegge skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter til nyankomne minoritetsspråklige elever, ikke deres norskferdigheter. Det er derfor nødvendig at kartleggingen foregår på et språk eleven behersker godt, fortrinnsvis morsmålet. Man bør i størst mulig grad benytte seg av tospråklige lærere. Dersom dette ikke finnes, må man benytte tolk.

Del 1: Personlige opplysninger, spørsmål om elevens skriftkyndighet og matematiske ferdigheter

Første del skal gi informasjon om personlige opplysninger, språkferdigheter, tidligere skolegang og ferdigheter, samt arbeidserfaring og ønsker om videre skolegang.

Del 2: Samtale om elevens kunnskaper i engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og IKT

Den andre delen skal gi informasjon om kunnskap innen fagene engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk, samt ferdigheter i å benytte pc som et hjelpemiddel og arbeidsredskap. Disse fagene er plukket ut fordi de utgjør basisfagene i grunnopplæringen. Kartleggingen skal ikke beskrive hvilket kompetansenivå i Kunnskapsløftet eleven befinner seg på, men bidra til å gi læreren en førstehåndsinformasjon om elevenes kunnskaper. Kartleggingen er samtalebasert.

Del 3: Kort kartlegging av lese- og skriveferdigheter

Den tredje delen består av en kort kartlegging som skal vise om eleven kan lese og skrive på morsmålet eller et andrespråk. Ut fra denne kartleggingen kan man lage en profil for eleven når det gjelder lesing, skriving, et utvalg muntlige ferdigheter og ordkunnskap på morsmålet.