Innlegg 1. dag jubileumskonferanse, 21.oktober

NAFO gjennom 20 år

En samtale om NAFOs betydning for flerspråklig og flerkulturell opplæring fra oppstarten av senteret og frem til i dag.

  • Marit Lunde har jobbet på NAFO siden 2011og ble senterleder i januar 2023.
  • Sigrun Aamodt var senterleder på NAFO fra 2015 til desember 2022.
  • Finn Aarsæther er prodekan for utdanning på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet

Flerspråklighet til begeistring og besvær

Den norske enhetsskolen var lenge (er?), slik mange andre vest-europeiske skolesystemer, preget av enspråklige idealer. I Kunnskapsløftet 2020 er språklig mangfold ett av kjerneelementene i alle språkfagene. I forskningen understrekes det viktigheten av en flerspråklig pedagogikk. I foredraget diskuterer Svendsen det teoretiske grunnlaget for en slik pedagogikk, blant annet begrepene språking eller transspråking. Hun gir også praktiske eksempler på en flerspråklig pedagogikk. 

Bente Ailin Svendsen, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun initierte og utviklet MultiLing Senter for flerspråklighet. Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.


Fleksibel opplæring – flerspråklig læringsfellesskap i det digitale klasserommet

NAFOs nettlærere har siden 2017 tilbudt nettbasert tospråklig fagopplæring. Dette innlegget gir innblikk i tilbudet Fleksibel opplæring. Vi får også en panelsamtale med nettlærerne i Fleksibel opplæring der de deler sine erfaringer med læring i det digitale klasserommet og innsikt i betydningen tospråklig fagopplæring har for elever og deltakere. 

Sigridur Vilhjalmsdottir, seksjonssjef i NAFO og leder for Fleksibel opplæring 

Nettlærere fra Fleksibel opplæring:  Sid Omar Ahmed, nettlærer somali, Gada Omar Al-Ani, nettlærer arabisk , Amer Zeiad Ayoub, nettlærer arabisk , Iryna Bengs, nettlærer ukrainsk , Sanaa Ezzat, nettlærer arabisk , Viktoriya Lakatosh Fosdahl, nettlærer ukrainsk , Lilia Popil Grube, nettlærer ukrainsk , Khrystyna Hole, nettlærer ukrainsk , Svitlana Kucherenko, nettlærer ukrainsk , John Sium, nettlærer tigrinja  og Eden T. Teklemichael, nettlærer tigrinja.


Retten til å bli forstått på et språk du behersker

Undervisning må resultere i læring. Det forutsetter at man forstår hva som blir sagt og hva man møter i skolen. Dette er viktig for å oppfylle språklige minoriteters / tospråklige minoriteters rett til opplæring. I dette innlegget adresserer Øzerk utfordringer som fortsatt gjenstår på feltet. 

Kamil Øzerk, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sami allaskuvla/Samisk høgskole. To-/flerspråklighet, skolebasert læring, språkrevitalisering og autisme er hans forskningsfelt. Han har publisert flere bøker, bokkapitler og artikler innenfor feltet. 


Kriser og traumer i et pedagogisk perspektiv – bedre hjelp til elever i krise

Hvordan kan lærere gi best mulig hjelp til nyankomne elever som har opplevd traumer? Og hva kan og bør lærere gjøre uten å bli «minipsykologer»? Disse spørsmålene tematiseres, og det gis eksempler på hva traumeinformert undervisning bør inneholde slik at elever i krise kan få best mulig skoletrivsel og læringsutbytte.

Jon-Håkon Schultz er utdannet lærer og har doktorgrad både i spesialpedagogikk og i medisinsk antropologi. Han er ansatt som professor ved NAFO og ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet. Hans forskningsarbeid omfatter barn og unge som er utsatt for traumatiske hendelser, og hvordan ansatte i barnehage og skole kan gi best mulig hjelp i etterkant av kriser og traumer.