Program nivådelte paralleller

Barnehage

Språksterk – barnehage-hjem-samarbeid med flerspråklige familier

Om innlegget

Språksterk er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har vært gjennomført i samarbeid mellom fem bydeler i Oslo, pedagogisk-psykologisk tjeneste og Universitetet i Oslo. Prosjektet har hatt som målsetting å styrke barnehage-hjem-samarbeidet i flerspråklige bydeler på måter som kan ha betydning for barns språklæring. 

I dette innlegget presenteres forskning knyttet til betydningen av barnehage-hjem-samarbeid for å styrke flerspråklig utvikling. Videre presenteres erfaringer og resultater fra foreldresamarbeidet i Språksterk-modellen. 

Veslemøy Rydland

Veslemøy Rydland er professor på Institutt for pedagogikk, UiO. Hun har forsket på flerspråklige barns utvikling både på morsmålet og på norsk, og har særlig vært opptatt av hvordan barnehagene kan fremme barns språkutvikling. 

Sonia Esperanza

Sonia Esperanza er styrer i Furustien barnehage i bydel Alna.


Den mangfoldige barneboka og inkluderende lesepraksiser

Om innlegget

I dette innlegget blir vi introdusert for et utvalg bildebøker og måter å jobbe med dem på i ulike høytlesingsaktiviteter i barnehagen. Et hovedanliggende er å legge til rette for inkluderende lesepraksiser. Innlederne legger vekt på lekne innganger og utganger til lesestunden. Sentralt er dessuten transspråklige strategier knyttet til leseaktiviteter. Det vil blant annet si betydningen av å skape lesestunder der barna på ulike måter og med ulike språk får aktive invitasjoner til deltakelse og kan ta rollen som språkeksperter.

Ingvild Alfheim

Ingvild Alfheim er førstelektor i norsk ved OsloMet. Hun forsker på barnelitteratur og barnebokformidling og underviser i flerspråklighet, litteratur og fortellingsmangfold. 

Sammen har de skrevet fagbøkene Skal vi leke en bok? og De yngste som lesere. Litteraturen og leken, som begge handler om å skape kultur for lesing i barnehagen.

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Hun har særlig jobbet med tilrettelegging for leseaktiviteter i barnehagen og flerspråklige barns språklæring. 


Grunnskole

Særskilt språkopplæring i grunnskolen – hva, hvorfor, hvordan? 

Om innlegget

Hva sier den nye opplæringsloven om retten til særskilt språkopplæring? Hvordan praktiseres denne opplæringen i Norge? Hvordan kan kartlegging fungere som et utgangspunkt for tilpasset opplæring? Og hva kan vi gjøre i klasserommet? Hvordan kan vi knytte språk- og fagopplæring sammen? 

I denne sesjonen får du oppdatert kunnskap om særskilt språkopplæring i Norge og konkrete eksempler fra praksis.

Gunhild Tveit Randen

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i blant annet norskdidaktikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene, i høgskolens master- og phd-utdanning samt i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Randen er også lærebokforfatter og har vært redaktør for flere antologier på andrespråksfeltet.

Irmelin Kjelaas

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved NTNU. Hun forsker og underviser om flerspråklighet og andrespråkslæring i skolen, og er særlig opptatt av nyankomne elever i grunnskolen og videregående opplæring. Hun satt i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og var med og utviklet Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. 

Line-Marie Holum

Line-Marie Holum er seniorrådgiver ved NAFO der hun blant annet jobber med veiledning av lærere, utvikling av støtte- og veiledningsmateriell og digitale flerspråklige ressurser. Hun har bakgrunn som lektor i videregående skole og voksenopplæring.


Videregående opplæring

Særskilt språkopplæring og språkutviklende arbeidsformer

Om innlegget

Innlegget tar for seg regelverk, organisering og handlingsrommet skolen har innenfor særskilt språkopplæring. I tillegg fokuseres det på viktigheten av språkutviklende arbeidsformer i alle fag.

Andrea Falkenhaug

Andrea Falkenhaug er rådgiver ved NAFO.  Hun har bakgrunn som lærer, rådgiver og SNO-koordinator i videregående skole.

Dag Fjæstad

Dag Fjæstad er seksjonssjef i NAFO til høsten 2024. Før han kom til NAFO i 2009, arbeidet han 27 år i den videregående skolen.  Ved siden av har han bl.a. arbeidet med eksamen, vurdering og læreplaner for Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Å lede en skole med stort mangfold

Om innlegget

Innlegget tar for seg hvordan det er å lede en skole med stort mangfold og tar opp sentrale spørsmål som: Hvordan kan man som leder håndtere utfordringer som tar fokuset bort fra kjernevirksomheten? Hvordan takle utfordringer uten å miste fokus på det langsiktige perspektivet? Hvem er elevene i Groruddalen, og hva kan de voksne bidra med? Hva skal til for at et lederteam skal fungere?

Arnfinn Stautland

Arnfinn Stautland har vært rektor ved Hellerud videregående skole siden 2017 og avdelingsleder ved samme skole fra 2012. Tidligere var han rådgiver på Elvebakken videregående skole. Stautland har også vært musiker i flere år.

Lærer på et nyoppstartet innføringstilbud – muligheter og utfordringer

Om innlegget

Andrea Falkenhaug fra NAFO samtaler med Lydia og Fanny om deres erfaringer som lærere i et nyoppstartet innføringstilbud på Hellerud videregående skole.

Lydia Berhe

Lydia Berhe underviser i norsk og samfunnsfag. Hun har jobbet med flerspråklige elever i grunnskolen de siste fire årene og ble ansatt på Hellerud videregående skole høsten 2023 uten tidligere erfaring med å undervise klasser med kort botid. 

Fanny Karin Strand Larsen

Fanny Karin Strand Larsen underviser hovedsakelig i engelsk, men har også undervisningskompetanse i sosiologi og samfunnsfag. Hun har jobbet som lærer for elever med kort botid på videregående og i ungdomsskolen de siste fire årene.


Voksenopplæring

Voksnes andrespråkslæring sett i lys av FNs bærekraftsmål for utdanning

Om innlegget

FNs bærekraftsmål sikter mot en inkluderende, rettferdig og god utdanning og å fremme muligheter for livslang læring for alle. Hva handler dette om, og hvilken betydning har dette bærekraftsmålet for voksnes andrespråkslæring og vår undervisning? I dette innlegget ser Marianne Eek nærmere på dette og bruker eksempler fra praksis og «minoritetslitteratur» som illustrasjoner.

Marianne Eek

Marianne Eek er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er på fagfeltene andrespråkslæring og flerspråklighet, og hun er særlig opptatt av hva som kan innebære begrensninger og muligheter for andrespråkslæring for voksne nyankomne med kort skolegang. I doktoravhandlingen utforsket hun bruk av språkhjelpere i klasserommet, og i senere forskning har hun også vært opptatt av numerasitetsundervisning og andrespråkslæring utenfor klasserommet.

Hvordan og hvorfor bruke Trall og sang i voksenopplæringen

Om innlegget

Hvordan og hvorfor bruke Trall og sang i voksenopplæring?

Ingrid Anette Danbolt

Ingrid Anette Danbolt er førstelektor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. Hun har vært med på å utvikle appen Trall.

De overordnede føringene i læreplanene i voksenopplæringen

Om innlegget

HK-dir gir oss en gjennomgang av prinsipper som ligger til grunn for utforming av læreplanene i voksenopplæring og hvordan læreplanene kan tas i bruk.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Flerspråklig kompetanse i voksenklasserommet

Om innlegget

Synnøve og Darin deler erfaringer knyttet til bruk av flerspråklige assistenter i voksenklasserommet. De forteller om hva de har lært ved å ta i bruk deltakernes flerspråklige ressurser i klasserommet som en strategi for læring, og om hvordan disse erfaringene kan overføres til situasjoner der flerspråklige assistenter ikke er tilgjengelig.

Synnøve Utgård

Synnøve Utgård Gausdal er lærer med mange års erfaring og arbeider ved Ålesund voksenopplæring. Hun er utdannet lærer med fordypning i norsk som andrespråk

Darin Mahmoud

Darin Mahmoud Iversen underviser i samfunnskunnskap på arabisk og er tospråklig assistent ved Ålesund voksenopplæring i tillegg til å være autorisert tolk.

Ålesund voksenopplæring har de siste årene deltatt i flere prosjekter med støtte fra IMDi, blant annet norskopplæring med flerspråklig støtte, og implementering av læreplaner i norsk og samfunnskunnskap.


Tospråklige lærere

Støtte i og på flere språk i opplæringen – hva, hvorfor, hvordan?

  • Elevers flerspråklige repertoar – en opplevd ressurs? v/ Joke Dewilde, Universitetet i Oslo
  • Tospråklige lærere og deres samfunnsmandat. v/ Florentino Bulnes, Bergen kommune
  • Språkutviklende praksis med eleven i fokus – samarbeid og gjennomføring v/ Anne Engedal, Carmen Escalante og Agne Birute Jankauskiene, Haugesund kommune

Om sesjonen

Sesjonen for tospråklige lærere ledes av Lene Østli og i sesjonen reflekteres det rundt temaet flerspråklighet skolen.  Vi vil høre på flere innlegg, snakke med hverandre og dele erfaringer.

Joke Dewilde innleder om elevers flerspråklige repertoar og knytter det til flerspråklighet som en (opplevd) ressurs, eller mangel på den. Hun vil vise med eksempler fra skolen hvordan elever selv opplever at deres språk blir anerkjent eller ikke, og i hvilken grad de er bevisste på bruken av flere språk i opplæringen.

I innlegget om den tospråklige lærerens rolle og samfunnsmandat vil Florentino Bulnes trekke frem betydningen av å ha ansatte i skolen som bekrefter, styrker og trygger elevenes identitet og tilhørighet.

Haugesund kommune jobber strukturert og målrettet for å utvikle rutiner som støtter arbeidet med god og elevtilpasset undervisning. Eleven skal føle mestring og være i stand til å delta aktivt i eget læringsmiljø. Å jobbe som tospråklig lærer er en spennende og krevende jobb. I innlegget forteller Anne Engedal, Carmen J R Escalante og Agne Birute Jankauskiene om hvilke grep de har gjort, for å få til en helhetlig undervisning som treffer eleven der eleven er i sin språkutvikling.

Om innlederne

Lene Østli er seniorrådgiver på NAFO. Hun leder arbeidet med nettsiden morsmål.no og NAFOs nettverk for tospråklige lærere i Norge. Lene har lang erfaring med å utvikle flerspråklige nettressurser og har erfaringsbakgrunn fra grunnskolen.

Joke Dewilde er professor i flerspråklighet i utdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Dewilde forsker på flerspråklighet i skole og samfunn, spesielt knyttet til migrasjon og mobilitet. Hun har bidratt med kunnskap om hvordan nyankomne ungdommer konstruerer komplekse identiteter gjennom kreativ, flerspråklig skriving, samt flerspråklig personell i skolen og deres pedagogiske praksiser.

Florentino Bulnes bor i Bergen og har i sitt yrkesliv jobbet for at nyankomne elever i Bergensskolen skal få best mulig undervisning og et godt møte med den norske skolen. Florentino er opptatt av at faglig og sosial inkludering er svært viktige forbyggende strategier i møte med nyankomne elever.

Anne Engedal er avdelingsleder, for tospråklig avdeling på Breidablik læringssenter, i Haugesund kommune.

Hun har ansvar for å lede det pedagogiske og faglige utviklingsarbeidet ved tospråklig avdeling.  Det kreves da et godt fungerende samarbeid med byens skoler.

Carmen J R Escalante og Agne Birute Jankauskiene jobber begge som tospråklige lærere. De har pedagogisk utdannelse fra hjemlandet og har tatt videreutdanning i Norge. Carmen har over tjue år i praksisfeltet som tospråklig lærer. Agne har undervist som tospråklig lærer i 6 år og som lærer på mottaksskole.


PPT

Faktorer som har betydning for flerspråklige barns språkutvikling

Om sesjonen

Kunnskap om hvilke faktorer som påvirker språkutviklingen til flerspråklige barn og unge er sentral for å kunne gjøre gode vurderinger av språkkompetanse og for å utforme velfunderte tiltak.

I dette innlegget vil Bratlie og Gunnerud gå nærmere inn på faktorer som har betydning for barn og unges flerspråklige utvikling. Søkelyset settes på ytre faktorer, altså faktorer i barnets nære språkmiljø (som språklige erfaringer og kvaliteter ved språkmiljøet), og faktorer som virker mer indirekte på språkmiljøet (som sosioøkonomisk bakgrunn). De vil også belyse hvordan PP-rådgivere kan tilegne seg informasjon om barnets forutsetninger for å lære seg et nytt språk. 

Siri Steffensen Bratlie

Siri Steffensen Bratlie, PhD, er postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun forsker på flerspråklige barnehagebarns språklige erfaringer og språkutvikling. Postdoktorprosjektet er en del av Språksterk 1-6, som har som mål å styrke barnehager i flerspråklige områder i deres arbeid med å støtte barns språkutvikling og i å samarbeide med foreldre. Bratlie har lang erfaring som spesialpedagog og PP- rådgiver, og underviser om ulike temaer på studieretningen i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Hilde Lowell Gunnerud

Hilde Lowell Gunnerud, Phd, er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger.  Forskningsinteressene hennes omfatter sammenhengen mellom språk- og leseferdigheter, enspråklige- og flerspråklige barns typiske og utypiske utvikling av språk-, lese og skriveferdigheter og kartlegging av disse ferdighetene. Hun er involvert i forskningsprosjektet SpedAims kohort hvor hun er co- leder. Gunnerud samarbeider med praksisfeltet (PPT) og underviser på masternivå om andrespråksutvikling og språk-, lese- og skrivevansker. Hun har omfattende erfaring med arbeid som spesialpedagog i skole- og barnehagesektoren og fra PPT.  

PPT som støttespiller i utvikling av språkstøttende praksis i barnehager og skoler. Erfaringer fra forsknings- og utviklingsprosjektet Språksterk

Om sesjonen

Språksterk er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har vært gjennomført i samarbeid mellom fem bydeler i Oslo, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Universitetet i Oslo over en periode på tre år. Prosjektet har hatt som målsetting å styrke kapasiteten i barnehagesektoren og i pedagogisk-psykologisk tjeneste til å støtte barns språkutvikling i flerspråklige bydeler.

I dette fremlegget presenteres modellen for arbeidet i barnehagene og i bydelene og de første resultatene fra dette arbeidet. Det legges særlig vekt på erfaringene fra samarbeidet mellom PPT og barnehagene.

Veslemøy Rydland

Veslemøy Rydland er professor på Institutt for pedagogikk, UiO. Hun har forsket på flerspråklige barns utvikling både på morsmålet og på norsk, og har særlig vært opptatt av hvordan barnehagene kan fremme barns språkutvikling.

Ansatte i Oslo PPT blir også med.