Mottak av nyankomne elever

For at nyankomne elever skal få et opplæringstilbud som ivaretar deres individuelle behov og rettigheter, er det viktig å bli kjent med elevene. En inntakssamtale med tospråklig lærer eller tolk kan gi skolen viktig informasjon om elevenes bakgrunn, språkkunnskaper, interesser og planer. Etter inntakssamtalen bør elevenes språk- og fagkunnskaper kartlegges ytterligere.

NAFO har laget en film og en forelesning om mottak av nyankomne elever som skal brukes i pakker om nyankomne i Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

Film om inntakssamtale

I denne filmen får vi se et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev, hans mor, tolk og lærere på Halsen skole i Stjørdal. I samtalen legges det vekt på å gi eleven et godt første møte med skolen, og det stilles spørsmål om tidligere skolegang, språkferdigheter og fritidsinteresser. I filmen benyttes Språkbiografien i Udirs kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk.

Forelesning om kartlegging av nyankomne elever

Forelesningen tar blant annet for seg kartlegging av norskferdigheter, ferdigheter i andre språk og skolefaglige ferdigheter. Den viser også hvordan kartlegging kan gi grunnlag for samarbeid lærere i mellom og med foresatte.

Les mer om nyankomne elever