Mottak av nyankomne elever

NAFO har laget en film og en forelesning om mottak av nyankomne elever. Filmen viser et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev. Forelesningen tar for seg hva slags kartlegging som er nødvendig for å kunne gi nyankomne elever et godt tilpasset opplæringstilbud.

For at nyankomne elever skal få et opplæringstilbud som ivaretar deres individuelle behov og rettigheter, er det viktig å bli kjent med elevene. En inntakssamtale med tospråklig lærer eller tolk kan gi skolen viktig informasjon om elevenes bakgrunn, språkkunnskaper, interesser og planer. Etter inntakssamtalen bør elevenes språk- og fagkunnskaper kartlegges ytterligere.

NAFO har laget en film og en forelesning om mottak av nyankomne elever som skal brukes i pakker om nyankomne i Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

Film om inntakssamtale

I denne filmen får vi se et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev, hans mor, tolk og lærere på Halsen skole i Stjørdal. I samtalen legges det vekt på å gi eleven et godt første møte med skolen, og det stilles spørsmål om tidligere skolegang, språkferdigheter og fritidsinteresser. I filmen benyttes Språkbiografien i Udirs kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk.

Forelesning om kartlegging av nyankomne elever

Forelesningen tar blant annet for seg kartlegging av norskferdigheter, ferdigheter i andre språk og skolefaglige ferdigheter. Den viser også hvordan kartlegging kan gi grunnlag for samarbeid lærere i mellom og med foresatte.

Les mer om nyankomne elever