Engelsk – tospråklig opplæring

Fleksibel opplæring tilbyr digital tospråklig opplæring i engelsk med støtte på: 

  • arabisk
  • somali
  • tigrinja

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer. 

Målgruppe

Målgruppen er deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV) og elever i innføringstilbud i videregående opplæring. 

Fleksibel opplæring kan være et alternativ for voksne deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV) som får opplæring etter modulstrukturert læreplan i engelsk. I ny opplæringslov §19-8 har deltakere i forberedende opplæring for voksne rett til særskilt språkopplæring etter § 3-6. 

Tilbudet egner seg for elever og deltakere som har behov for opplæring i engelsk språk og kommunikasjon for å ha et bedre grunnlag for å kunne følge ordinær opplæring i engelskfaget. 

Organisering og omfang

Deltakerne følger digital sanntidsundervisning med nettlærer i økter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om inntil to faste økter i uken i faget. NAFO tildeler faste tidspunkter med undervisning på bakgrunn av skolenes ønsker. 

Faglærer på skolen melder inn behov for opplæring til nettlæreren, og nettlærerne underviser i ønsket tema og støtter opp under arbeidet som skjer på skolen. Målet med opplæringen er at deltakerne skal utvikle engelskferdigheter for å kunne følge engelskundervisningen i opplæringsløpet som de følger. Nettlæreren tilpasser undervisningen til deltakerens nivå og behov. 

Første møte med nettlærer er i uke 34. Timeplanlagt undervisning starter i uke 35 og varer til og med uke 22 i 2025.  

*Pris

Skolen betaler en egenandel på 3500 kr. per elev som deltar i Fleksibel opplæring. Prisen er den samme uavhengig av om eleven deltar i ett eller flere fag.