Engelsk – tospråklig opplæring

Fleksibel opplæring tilbyr digital tospråklig fagopplæring i engelsk med støtte på:

  • arabisk
  • somali
  • tigrinja

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer. 

Målgruppe

Målgruppen er deltakere i grunnskole for voksne, forberedende opplæring for voksne (FVO) og elever i innføringstilbud i videregående opplæring.

Tilbudet egner seg for elever og deltakere som har behov for opplæring i engelsk språk og kommunikasjon for å ha et bedre grunnlag for å kunne følge ordinær opplæring i engelskfaget.

Organisering og omfang

Deltakerne følger digital sanntidsundervisning med nettlærer i økter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om inntil to faste økter i uken i faget. NAFO tildeler faste tidspunkter med undervisning på bakgrunn av skolenes ønsker.

Faglærer på skolen melder inn behov for opplæring til nettlæreren, og nettlærerne underviser i ønsket tema og støtter opp under arbeidet som skjer på skolen. Målet med opplæringen er at deltakerne skal utvikle engelskferdigheter for å kunne følge engelskundervisningen i opplæringsløpet som de følger. Nettlæreren tilpasser undervisningen til deltakerens nivå og behov.