Naturfag – tospråklig opplæring

Fleksibel opplæring tilbyr digital tospråklig opplæring i naturfag med støtte på:

  • arabisk
  • somali
  • tigrinja

Tilbudet er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklig lærer.

Målgruppe

Målgruppen er elever på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og deltakere Forberedende opplæring for voksne FOV.  
Tilbudet egner seg for elever i ordinær opplæring, i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser som har rett til særskilt språkopplæring og har behov for tospråklig opplæring i fag jf. Opplæringslovens §3-6 og § 6-5. 

Fleksibel opplæring kan være et alternativ for voksne deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV) som får opplæring etter modulstrukturert læreplan i naturfag og grunnleggende naturfag i grunnmodulen. I ny opplæringslov §19-8 har deltakere i forberedende opplæring for voksne rett til særskilt språkopplæring etter § 3-6. 

Om undervisningen

Elevene/deltakerne følger tospråklig sanntidsundervisning over nett. Undervisningen er strukturert i undervisningsøkter på 45 minutter. Hver skole får tilbud om to faste økter i uken per fag med en nettlærer som følger dem gjennom hele skoleåret. Skolene melder seg på tidspunkter for undervisning, og NAFO tildeler faste tidspunkter på bakgrunn av skolenes ønsker. 

I tillegg til sanntidsundervisning har eleven/deltakerne tilgang til tospråklig faginnhold på Digilær.no. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål med mer. 

Målet med opplæringen er at elevene skal få støtte til å ta i bruk og utvikle faglige ferdigheter i naturfag. Elevene/deltakerne får mulighet til å utvikle faglig forståelse på norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige materiellet som er tilgjengelig i plattformen. Nettlæreren tilpasser undervisningen til elevens/deltakerens nivå.  

Første møte med nettlærer er i uke 34. Timeplanlagt undervisning starter i uke 35 og varer til og med uke 22 i 2025.  

*Pris

Skolen betaler en egenandel på 3500 kr. per elev som deltar i Fleksibel opplæring. Prisen er den samme uavhengig av om eleven deltar i ett eller flere fag.