Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklige

Uten gode rammebetingelser er det vanskelig å tilby den opplæringen minoritetsspråklige elever etter loven har krav på. Det dreier seg selvfølgelig om økonomiske ressurser, for eksempel budsjett for tildeling av stillinger og midler, lokaler for innføringsklasser og tospråklig opplæring, materiell og læremidler, men også menneskelige ressurser. Det handler om kvalifiserte lærere både i norsk som andrespråk og tospråklig personale, kompetente skoleledere med inkluderende holdninger, tilstrekkelige administrative ressurser i kommunen, og ressurser avsatt til koordinering og veiledning, for eksempel ved overgang fra innføringsklasse til nærskole, informasjon til foresatte mm.

Sak i kommunestyret
I februar var saken Språkopplæring for språklige minoriteter i barnehage og skole oppe til behandling i kommunestyret i Tromsø. Bakgrunnen for saken var en sterk økning i antall minoritetsspråklige elever i barnehage og skole, og Byrådsavdeling for utdanning i Tromsø kommune kom derfor med 17 forslag til tiltak. Saken var godt forberedt og begrunnet, og alle tiltakene ble vedtatt.

Vedtak gir økte ressurser og forutsigbarhet
Dette utløste blant annet ressurser til en ny rådgiverstilling, tre nye innføringsklasser, samt økt ressurs for oppfølging av tospråklige lærere. I tillegg ble det vedtatt å styrke kompetanse i barnehage og skole, bedre overgangsrutiner, utarbeide en kompetansehevingsplan og bedre samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å ivareta minoritetsspråklige elevers opplæringsbehov.

Ekstra grunnskoleår eller innføring i vgs?
I november 2015 mottok Tromsø kommune et brev fra Fylkesmannen i Troms som presiserte at kommunen har mulighet til å tilby ekstra grunnskoleopplæring, men at dette ikke er noen rett for eleven. Et av tiltakene som ble vedtatt av kommunestyret var derfor å innføre som fast praksis å vurdere behovet for ekstra grunnskoleår for sent ankomne minoritetsspråklige ungdommer. Sent ankomne minoritetsspråklige ungdommer får svært ulike tilbud avhengig av hvilken kommune de bor i. Et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune er avgjørende for å finne gode løsninger for denne elevgruppen.

Les mer
Språkopplæring for språklige minoriteter i barnehage og skole – politisk sak
Vellykket samarbeid om opplæring for enslige mindreårige i Buskerud

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord