Film: Base for tospråklige assistenter og lærere

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Johannes Læringssenter, Stavanger
Lengde: 10.25

 
I Stavanger kommune er de tospråklige assistentene og lærerne knyttet til en base ved Johannes Læringssenter. Basen har 33 tospråklige assistenter som representerer i alt 26 ulike språk, og 64 lærere som til sammen kan 34 språk.

Stavanger kommune har lagt vekt på gode ansettelsesforhold og systematisk kompetanseheving av tospråklige assistenter og lærere. I denne filmen får vi se eksempler på fagmøter som de tospråklige assistentene har hver eneste uke. Gjennom disse fagmøtene får de oppleve å være i et aktivt fagmiljø, drøfte faglige spørsmål og dele erfaringer med kollegaene sine.

Både skolene og barnehagene i Stavanger søker basen om å få tildelt en tospråklig assistent eller lærer. Ordningen med tospråklige assistenter i barnehagene finansieres av statstilskudd, og hensikten er å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige barn i førskolealder.

I filmen ser vi glimt fra de tospråklige assistentenes arbeid med å støtte barnas morsmåls- og norskspråklige utvikling, slik at barna både kan forstå og gjøre seg forstått i barnehagen. Vi får se hvordan de tospråklige assistenes arbeid planlegges og organiseres ved basen.

Fagstoff som elevene blir introdusert for på skolen blir først gjennomgått på elevenes morsmål. Vi får se at lærerne utvikler årsplaner for morsmål, noe som bidrar til at fagopplæringen på morsmål blir en integrert del av de minoritetsspråklige elevenes helhetlige opplæringstilbud.

Både de tospråklige assistentene og lærerne uttrykker at basen gir dem et godt arbeidsmiljø og et inspirerede fagmiljø. En annen fordel med denne organiseringen er at de nå har kun én arbeidsgiver. Dermed kan de i større grad rette oppmerksomheten mot det faglige arbeidet med barna i barnehagene og elevene på skolene siden det administrative arbeidet ivaretas ved basen.

Det økede fokuset på de faglige oppgavene er med på å styrke de tospråklige assistentene og lærernes faglige identitet og muligheter for kompetanseutvikling. Andre effekter av baseorganiseringen er at flere har blitt inspirert til å ta videreutdanning sammen og at de flerspråklige og flerkulturelle perspektivene tydeligere har blitt løftet fram i de ulike personalgruppene de tospråklige lærerne og assistentene samarbeider med.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvilke samarbeidsgevinster har det at man samordner tilbudet med tospråklige assistenter og lærere?
  • Hvordan organiseres arbeidet med tospråklige assistenter og lærere i din kommune?
  • Hvilke faglige fordeler kan man oppnå ved å samordne tospråklige assistenter og lærere i en base?
  • Hva er de tospråklige assistentenes viktigste oppgave i en barnehage?

 
Ressurser