Film: Familielæring

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Førresfjorden barnehage, Tysvær opplæringssenter og Førre skole, Tysvær
Lengd: 11.21

 
Foreldre som får norskopplæring ved Tysvær opplæringssenter deltar i familielæringsaktiviteter med egne barn i Førresfjorden barnehage en gang per uke. I tillegg har foreldre tilbud om å få norskopplæring i velkomstklassen ved Førre skole sammen med barna sine.

Familielæring er et samlebegrep for læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. I denne filmen får vi se familieaktiviteter i både barnehagen og i skolen. En lærer fra voksenopplæringen og en førskolelærer i barnehagen er ansvarlige for det pedagogiske opplegget.

Bakgrunnen for tilbudet ved Førresfjorden barnehage er at flere småbarnsmødre ofte hadde lange opphold i opplæringen på grunn av fødsler eller at de var hjemme med de minste barna. Oppholdene gjorde at det for mange var vanskelig å opprettholde og videreutvikle etablerte ferdigheter i norsk.

En lærer fra voksenopplæringen og en førskolelærer i barnehagen samarbeider om det pedagogiske opplegget for familielæringen. Målet med aktivitetene er å fremme norskferdigheter for både de voksne og barna. Det legges også stor vekt på å synliggjøre og benytte de ulike morsmålene i opplæringen. Dette er med på å bevisstgjøre foreldre om hvor viktig det er å ivareta og utvikle begreper og ferdigheter på morsmålet.

Blant annet lærer alle de samme sangene og de synges på de ulike morsmålene. Foreldrene bidrar ved å skrive sangtekstene på sine egne språk på plakater som er godt synlige på veggene. De voksnes ressurser benyttes også ved at de leder sangaktiviteter og deler fortellinger på ulike språk.

Førre skole har velkomstklasse for nyankomne minoritetsspråklige barn. En dag per uke deltar foreldre sammen med skoleelevene i familielæringsaktiviteter. Tema for aktivitetene kan for eksempel være hus. I forkant har deltakerne i gruppa hatt med bilder av hus fra sine hjemland. De viser fram og ser på ulike måter hus kan bygges på. Dette er med på å gi identitetsbekreftelse til alle, og viser at alle kan lære noe av hverandre. Foreldre og barn bygger også modeller av hus sammen og får blant annet øving i å måler høyde, lengde og bredde.

Aktivitetene i både barnehagen og skolen gir foreldrene et innblikk i barnehage- og skolehverdagen og hvordan opplæringen foregår. Aktivitetene skal også bidra til at foreldrene og barna fortsetter med disse når de kommer hjem.
 
Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan de ulike opplæringsinstitusjonene i kommunen din samarbeide om familielæringsaktiviteter?
  • På hvilke måter kan bibliotek og helsestasjoner involveres i dette arbeidet?

 
Ressurser

    Artikler fra Aamodt, Sigrun og Hauge An-Magritt (red.) (2008): Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget:

  • «Foreldre som ressurs for barnehagen – samarbeid om minoritetsspråklige barns språkutvikling» av Marit Gjervan,
  • «Foreldre, lærere – leksehjelpere» av Margaret Johnsen,
  • «Voksenmiljø og involvering av voksne i barns læring» av Houshyar Sabetrasekh,
  • «Familielæring» av Sigrun Aamodt