Film: Inntakssamtale

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Halsen skole, Stjørdal
Lengde: 9:53

Om filmen

I denne filmen får vi se et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev, hans mor, tolk og lærere på Halsen skole i Stjørdal. I samtalen legges det vekt på å gi eleven et godt første møte med skolen, og det stilles spørsmål om tidligere skolegang, språkferdigheter og fritidsinteresser. Elevens mor får anledning til å stille spørsmål og fortelle om sin sønn, og hun får informasjon om hvordan hun kan spille en aktiv rolle i hans språkutvikling og skolegang. 

Etter inntakssamtalen

For at nyankomne elever skal få et opplæringstilbud som ivaretar deres individuelle behov og rettigheter, er det viktig å bli kjent med elevene. En inntakssamtale kan gi skolen viktig informasjon om elevenes bakgrunn, språkkunnskaper, interesser og planer. Etter inntakssamtalen bør elevenes språk- og fagkunnskaper kartlegges ytterligere. Det er viktig at skolen har gode rutiner for mottak og kartlegging av nyankomne elever. Skolen bør også ha rutiner for å sikre at informasjonen som innhentes, videreformidles til alle lærerne som skal ha elevene.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan man gi elever og foresatte et godt første møte med norsk skole?
  • Hvilke rutiner har deres skole for mottak av nyankomne elever?
  • Hvilke rutiner har dere for videreformidling av informasjon til alle lærerne eleven skal ha?