Film: Flerspråklighet som ressurs i mottaksbarnehagen


Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Mottaksbarnehagen ved Johannes Læringssenter,Stavanger
Lengde 9.24 min

Fagleder for førskoleavdelingen: Elisabeth Helgesen
Mottaksbarnehagen ved Johannes Læringssenter tar imot førskolebarn av nyankomne flyktninger i kommunen. Ideen er at familiene skal kunne få et helhetlig tilbud for foreldre, skolebarn og barnehagebarn ved læringssenteret.

I filmen ser vi hvordan det legges vekt på at barn og foreldre gjør seg kjent med barnehagen og at foreldrene besøker barnehagen skaper en trygghet for både foreldre og barn. For barnehagen er det viktig å få fram at foreldrene er en ressurs i barnehagens arbeid. Det er foreldrene som kjenner barna best og vet hva de liker og har behov for.

De tospråklige assistentene har en sentral rolle i å kunne ivareta foreldrenes behov for informasjon om hvordan barna har det i barnehagen og å inkludere foreldrene i barnehagens virksomhet. Bilder som henger synlig i garderoben og andre steder, er i tillegg nyttige hjelpemidler når personale og foreldre ikke har felles språk.

Barna får en gradvis innføring i det norske språket. I begynnelsen legges det stor vekt på bruk av naturlige språksituasjoner gjennom opplevelser og egne erfaringer. Pedagogene framhever betydningen av å bruke hele kroppen og alle sanseinntrykk når et andrespråk skal læres. Turer i skogen, musikk, dans og rytme gir alle barn mulighet til å uttrykke seg og å kunne være med og delta på lik linje. Barnas morsmål gis anerkjennelse og får plass gjennom bruk av musikk, sanger, rim og regler.

De tospråklige assistentene er viktige støttespillere for barna på både morsmål og norsk. Sammen med en voksen som behersker barnas morsmål, får barna muligheter til å forstå og gjøre seg forstått og til å gi uttrykk for tanker, meninger og følelser på en måte som de ikke er i stand til på norsk ennå. Den tospråklige assistenten vil derfor ha en vesentlig rolle i å bekrefte barnas identitet, samtidig som de vil være en støtte i å utvide barnas språklige repertoar på både morsmål og norsk.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hva skal til for at barn og foreldre føler seg trygge i barnehagen når familien er ny i landet?
  • Hvordan kan foreldrene få bekreftet at barna får god omsorg og gode utviklingsmuligheter i barnehagen?
  • Hvordan organiseres mottak av barn i førskolealder av nyankomne flyktninger i din kommune?
  • Hvilke muligheter gis barn til å bruke morsmålet i barnehagen når det ikke finnes personale med samme morsmål som barnet?

Ressurser