Film: Ungdomskurs i identitetshåndtering – FLEXid


Produsert av Snøball film for NAFO i 2011
Larvik læringssenter og Mesterfjellet ungdomsskole, Larvik
Lengde: 14.36

FLEXid er et kursopplegg for ungdom med flerkulturell oppvekst i Norge. Det har som mål å bevisstgjøre barn og unge på egne ressurser. Fokuset i kursene er rettet mot ungdommenes opplevelser av egen identitet, og hvordan denne kan være omskiftelig, avhengig av samspillet med omgivelsene som familie, skole og venner. Navnet FLEXid henspiller på det å ha en fleksibel identitet.

Kursene har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene, snarere enn begrensningene i sin situasjon. Temaene tar utgangspunkt i de erfaringene og den kompetansen de unge allerede har, og hvordan de opplever og håndterer ulike utfordringer. Kurstemaene vil blant annet berøre:

  • Mobilitet, flytteerfaringer, spredt nettverk globalt og internasjonale relasjoner.
  • Se muligheter; utforske, ville og ønske. Være bevisste på egen tålegrense og utvide denne.
  • Egne fordommer, og hvordan fordommer kan endres.
  • Utfordringer i en flerkulturell oppvekst, å oppleve annerledeshet og savn som en konsekvens av flytting.
  • Hvordan håndtere å være i mindretall.

Filmen viser både FLEXid som kurs for ungdom på fritida kombinert med fritidsaktiviteter, og også hvordan lærere og elever på Mesterfjellet ungdomsskole benytter temaer fra kurset til å reflekterer over oppvekst i et flerkulturelt samfunn.

Videre presenterer filmen hjelpeledere som bidrar til innholdet og gjennomføringen av kursene. Rollen som hjelpeleder innebærer blant annet å ha et medansvar for at alle skal være inkludert, både i det sosiale og i kursopplegget, og å være gode rollemodeller for andre ungdommer.

Les mer

Filmer og undervisningsopplegg til bruk i undervisning på ungdomstrinn og vgs.