Film: Kombinasjonsprosjektet, 16-24

Produsert av Snøball film for NAFO i 2009
Thor Heyerdahl vgs, Larvik
Lengde: 7.26

Denne filmen viser et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik læringssenter. Samarbeidet gjelder minoritetsspråklige ungdommer fra 16–24 år med kort botid i Norge og som ikke har gått i norsk grunnskole. Disse elevene har manglende norskkunnskaper, og de fleste har også svak skolebakgrunn fra hjemlandet. Kun et fåtall av ungdommene har fullført grunnskolen i hjemlandet.

Mange steder i landet foregår undervisning for denne elevgruppen på kommunale voksenopplæringssentre. I Larvik samarbeider kommunen og fylkeskommunen slik at ungdommer med kort botid kan gå på en skole med jevnaldrende i stedet for på et voksenopplæringssenter.

Tre lærere fra det kommunale Larvik læringssenter har base på Thor Heyerdahl videregående skole og samarbeider med lærerne der om undervisningstilbudet for denne elevgruppen. Det at undervisningen foregår på en videregående skole gir elevene både en sosial gevinst og et undervisningstilbud med stor faglig fleksibilitet.

I kombinasjonsprosjektet gis det tilbud om undervisning på to nivåer i alle fag. Nivå 1 er eksamensrettet, nivå to ligger lavere. Elevene kan velge ulike nivåer i ulike fag da timene er lagt parallelt. Dersom noen elever er på videregående skole-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående klasser i dette faget.

Motsatt kan elever som er tatt inn i ordinære videregående klasser, men har manglende kunnskaper i et enkelt fag søke om å få hospitere i faget gjennom kombinasjonsprosjektet. Muligheten for tilpasset opplæring øker på denne måten for alle grupper.

Kombinasjonsprosjektet letter den til tider vanskelige overgangen fra grunnskole til videregående skole. Elevene i prosjektet får et bedre grunnlag for å velge programområde, og informasjon om den enkeltes faglige nivå er kjent når de begynner i ordinære videregående tilbud. Dette øker mulighetene for å tilrettelegge og lage tilpassede opplegg allerede fra første dag, og det igjen vil også være med på å forebygge frafall fra videregående opplæring.

Kombinasjonsprosjektet i Larvik viste seg å være svært vellykket, og det er nå etablert kombinasjonsklasser mange steder i landet.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan organiseres undervisningen for elever med kort botid i Norge i din kommune / ditt fylke?
  • Vurder sterke og svake sider ved hvordan denne undervisningen er organisert hos dere i dag.
  • Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune om elever med kort botid i alderen 16 til 24 år?
  • Hvordan er rutinene ved overgangen fra grunnskole til videregående skole i din kommune / ditt fylke?
  • Hvordan kan disse rutinene eventuelt forbedres?

Ressurser