Film: Lesevenner

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Samarbeidsprosjekt mellom Åsen skole, Solheim barnehage og Lørenskog bibliotek.
Lengde: 2:37

Spørsmål til diskusjon

 • Diskuter hvordan lesevenn-prosjektet kan overføres til utveksling og aktiviteter på tvers av ulike klassetrinn ved skolen.
 • På hvilke måter kan foreldres språklige kompetanse være en ressurs i lekse- og skolearbeidet?
 • Hvordan kan et samarbeid mellom barnehage, skole og bibliotek gjennomføres på din skole/i din barnehage?

Hva er Lesevenner?

Fire ganger i året er elever fra 4. trinn ved Åsen skole på besøk i Solheim barnehage og leser for barnehagebarna på ulike morsmål. Tiltaket har flere målsettinger:

 • styrke leseferdighetene og evne til muntlig fortelling
 • lette overgangen mellom barnehage og skole
 • bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen
 • ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i barnehagen og skolen
 • styrke barnehagebarnas og skoleelevenes interesse for å lese
 • styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole
 • utnytte ressurser og kunnskaper i de tre samarbeidende virksomhetene
 • synliggjøre og utnytte de språklige ressursene barna har
 • bidra til å etablere en velfungerende samarbeidsmodell og spre informasjon til andre

Ved Åsen skole samles alle fjerdeklassingene og deres lærere til et informasjonsmøte om hva en lesevenn er. Elevene får anledning til å stille spørsmål og kommentere. Lærerne leverer en oversikt over hvilke morsmål som er representert i klassene, og leverer denne til bibliotekaren på Lørenskog bibliotek og til styreren i Solheim barnehage.

Bibliotekaren finner bøker på de aktuelle språkene som passer for førskolebarn. Til dette arbeidet får hun blant annet bistand fra Det flerspråklige bibliotek (Dfb) på Deichmann i Oslo. Styreren i barnehagen grupperer barna etter morsmål og kobler dette opp med skolebarnas lesere på samme morsmål. Når bibliotekaren har skaffet bøker, inviteres elevene til biblioteket og får velge ut tre bøker de vil lese blant utvalget bibliotekaren har lagt fram.

På skolen forbereder så elevene seg på å være lesere. De leser for hverandre, og diskuterer i klassen hvordan man skal lese for barn; vise bilder, stille spørsmål, kommentere osv. Det legges også vekt på at de som ikke leser så godt på morsmålet kan fortelle.

Foreldrene trekkes inn i arbeidet, ved at de informeres om lesevenn-prosjektet og oppfordres til å lese bøkene for og sammen med elevene på de ulike morsmålene. Dette bidrar til at de elevene som ikke leser på morsmålet kan lære seg historiene og fortelle dem muntlig.

I barnehagen snakker avdelingslederen med barna om at de skal invitere skolebarn til å lese for dem. Barnehagen sender så en invitasjon til skolen om lesestund i barnehagen.

lesevenn-dagen får skolebarna skilt med navn rundt halsen og barnehage barna har det samme. Skiltene har ulike farger. Dette er gjort for at alle skal vite hvem som skal lese og leses for i samme gruppe. De med røde skilt tilhører ett språk, de med grønne skilt et annet.

De samme barna har de samme leserne på hver samling. Dett gjør at barna blir godt kjent med elevene, og skaper nærhet og trygghet

Etter avtale med biblioteket blir bøkene igjen i barnehagen etter lesevenn-besøket. Foreldrene til barnehagebarna får så tilbud om å låne bøkene elevene har lest for barna, og kan lese bøkene på nytt for barna sine hjemme.

Noe som også har vært gjennomført som en del av lesevenn–prosjektet er barnefest på biblioteket. På dette arrangementet har barnehagebarna opptrådt med sanger for skolebarna og skolebarna har fremført Bukkene Bruse på flere språk for barnehagebarna.

Ressurser