Film: Parallell lese- og skriveopplæring

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Tøyen skole, Oslo
Lengde: 11.22

Det er lettest å knekke lesekoden på et språk man mestrer muntlig. I mange tilfeller vil det si morsmålet. Når elevene får mulighet til å knytte ord de forstår til arbeidet med å finne grafem og fonem som korresponderer, vil de lettere knekke lesekoden og ikke minst vil de forstå at lesing er en jakt etter mening.

I filmen følger vi begynnende lese- og skriveopplæring i norsk og urdu. Kontaktlærer Ada Jynge peker på betydningen av at elevene opplever at kunnskaper og erfaringer tilegnet hjemme også har gyldighet på skolen. På den måten bidrar skolen til elevenes identitetsbygging som tospråklige individer.

Parallell lese-og skriveopplæring i norsk og på morsmål krever godt samarbeid mellom lærerne. De velger rekkefølge på bokstavinnlæringen med utgangspunkt i hvilke språklyder (fonemer) som finnes i begge språkene. Deretter får elevene mulighet til å oppdage at språklyden kan representeres ved ulike grafemer (bokstaver) avhengig av hvilket språk det fokuseres på.

Der språklydene er ulike, fokuserer lærerne på dette, og elevene deltar i en sammenlikning mellom språkene. Å sammenlikne språk fremmer utvikling av metaspråklig bevissthet, noe som igjen kan bidra til økt kognitiv fleksibilitet og bedre mestring av skolens mange krav.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvorfor knekker man lesekoden best på morsmål?
  • Hvordan kan man legge til rette for god leseopplæring på norsk for minoritetsspråklige elever med mangelfulle norskferdigheter?
  • Vurder om leseverk beregnet på norskspråklige elever ivaretar de minoritetsspråklige elevenes muligheter til å forstå innholdet i tekster i arbeidet med å knekke lesekoden.
  • På hvilke måter kan vi synliggjøre det språklige mangfoldet i en elevgruppe gjennom leseopplæringen, også der det ikke er tilsatt tospråklige lærere?

Ressurser