Film: Samarbeid om lesing

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Lengde: 9.39

Tøyen skole i Oslo er en skole som har et stort flertall av elever fra språklige minoriteter. I perioden 2009-2011 deltok skolen i et prosjekt om å utvikle modeller for hjem-skolesamarbeid på skoler med mange minoritetsfamilier. Prosjektet ble ledet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Tøyen skole hadde som mål å skape leselyst og leseglede blant elevene. De var opptatt av at foreldre skulle være aktive deltagere i dette arbeidet og at skolen skulle være en arena for kompetanseutvikling også for foreldre, for eksempel ved at ulike læringsressurser ble gjort tilgjengelig for dem. Gjennom prosjektet ønsket skolen å øke foreldremedvirkning, benytte foreldrenes ulike ressurser, øke elevenes trivsel og læring og styrke leseferdighetene. Noen tiltak som ble igangsatt var:

    • Markeringen av den internasjonale morsmålsdagen, 21. februar.
    • Fortellerkurs for foreldre og personalet ved skolen.
    • Formidlingskurs for elever på 6. og 7. trinn.
    • Bokprat for foreldre og barn sammen med bibliotekaren på skolens bibliotek.

 

I denne filmen vises først Tøyen skoles markering av morsmålsdagen, der foreldre og lærere forteller historier på ulike morsmål til elevene. Foreldre og lærere har i forkant av morsmålsdagen gått på fortellerkurs og blitt inspirert til muntlig fortelling. Skolen ønsker å vise verdien av å ha så mange ulike språk representert.

Vi får også møte elever som har gått på formidlingskurs hos bibliotekaren fra bydelsbiblioteket. De møter yngre elever ved skolen og forteller dem om spennende bøker de bør lese.

Til slutt i filmen vises foreldre og barn som deltar på bokprat-samlinger på skolens bibliotek etter skoletid. De får anledning til høre bibliotekaren lese og fortelle fra bøker, gjøre seg kjent på biblioteket og låne bøker med seg hjem.

Prosjektet på Tøyen skole viste at foreldres muligheter for å delta i aktiviteter på skolen styrker relasjoner, både mellom foreldre, lærere og elever. Foreldrene ble bedre kjent med skolens arbeid, og de lærte mer om hvordan de kunne bidra til å støtte barna sine. Foreldrene opplevde at det var bruk for dem på skolen. Barn og foreldre så at deres morsmål hadde status og at det kunne ha en naturlig plass i skolehverdagen.