Film: Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2011
Verdensmesteren skole, Larvik
Lengde: 7.10

 
Verdensmester`n mottaksskole i Larvik gis tilrettelagte opplæringstilbud for nyankomne, minoritetsspråklige elever. I perioden 2009-2011 har skolen deltatt i et prosjekt om å utvikle modeller for hjem-skolesamarbeid på skoler med mange minoritetsfamilier. Sju skoler har deltatt i prosjektet som har vært ledet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Gjennom prosjektet har skolen ønsket å øke foreldremedvirkning, benytte foreldrenes ulike ressurser, øke elevenes trivsel og læring og styrke leseferdighetene. Noen tiltak som er igangsatt er:

  • Organisere språkkvelder der foreldre og elever med samme morsmål deltar i ulike læringsaktiviteter på kveldstid og der de får anledning til å benytte ulike morsmål.
  • Foreldrene får tilbud om lesestund sammen med sitt barn og lærer, og de får innsikt i veiledet lesing som metode.
  • Invitere til foreldrekurs hvor de gir informasjon om skolesystemet, innhold, overgang grunnskole – videregående skole og hvordan foreldrene kan støtte sine barn i læringsarbeidet.

I denne filmen vises gjennomføringen av en språkkveld.

Ved å invitere foreldre og barn med samme morsmål til språkkvelder får foreldrene mulighet til å delta i skolens aktiviteter og benytte morsmålet i samtaler med andre foreldre, barna og lærere. De tospråklige assistentene og lærerne er sentrale ressurspersoner på disse kveldene. Familier fra to språkgrupper inviteres til samme kveld.

Familiene deles inn i grupper, og deltar i aktiviteter på fire ulike stasjoner; data, lesing, forming/spill og sosialt samvær. Etter en halv time går gruppa til neste stasjon. De tospråklige lærerne og assistentene følger hver sine grupper, mens de øvrige lærerne er fast på stasjonene. Rektor og sosiallærer går mellom de ulike stasjonene og har ansvar for bevertningen på den siste stasjonen. Alle har anledning til å ha med små søsken.

Data: Her presenteres pedagogisk programvare og skolens hjemmeside. Foreldre og barn jobber sammen og prøver ulike pedagogiske programmer og blir kjent med skolens hjemmeside. Lærerne viser hvor ulike planer og ressurser ligger.

Lesing: På denne stasjonen er det lagt fram bøker på norsk og på morsmålet. Det er lagt vekt på at det skal være bøker som passer ulike alderstrinn og leseferdigheter; alt fra billedbøker med lite tekst til fagbøker som benyttes på skolen. Foreldre og barn ser i bøker og leser sammen. Tospråklige lærere og faglærer hjelper med å finne bøker og snakker om innholdet.

Forming/spill:
Innholdet på denne stasjonen varierer mellom ulike formingsaktiviteter og spill. Eksempel på en formingsaktivitet er at familiene lager en del av et bilde. Temaet kan være ”vår”. Når alle familiene har vært innom denne stasjonen, settes bildene til slutt sammen til et felles bilde. Dette felles resultatet stilles ut på skolen.

Når det er spilleaktiviteter på denne stasjonen, kan familiene velge mellom spill som ludo, yatzy og stigespill. Lærerne er behjelpelige med å lære bort reglene. Hensikten med denne aktiviteten er både å gi elevene innsikt i norske spill slik at de kan delta i disse aktivitetene med andre barn, men viktig er også den positive fellesopplevelsen foreldre og barn får sammen. Flere blir også satt på sporet av hyggelige aktiviteter de kan gjøre sammen hjemme.

Siste stasjon: På den siste stasjonen samles alle til samvær med bevertning. Samlingene gir familiene mulighet til å bli kjent. Foreldre i samme situasjon får god anledning til å snakke om barna sine og barna blir bedre kjent både med hverandre og de ulike foreldrene. Dette bidrar til å øke trivselen generelt på skolen og det gir mulighet til økt sosial omgang mellom familiene. Skolens personale blir bedre kjent med foreldrene, og ser også flere sider hos elevene når de er sammen med familiene og hverandre, og de benytter morsmålet i større grad.

Foreldrene får møte skolen og personalet på en uformell måte. De opplever at deres erfaringer og ressurser synliggjøres og benyttes aktivt sammen med egne barn. Dette bidrar til å styrke deres rolle som foreldre. Foreldrene sier at de har fått større forståelse for både skolesystemet og innholdet etter disse kveldene.

Les mer om Verdensmester`n mottaksskole her.