Fleirspråklege ressursar

Bildetemas logo illustrerer et fotoapparat

Bildetema

Bildetema er ei fleirspråkleg biletordbok med bilete, tekst og lyd som kan vere eit utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skule og vaksenopplæring.

Lexin-logo

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laga særskilt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er valde ut særskilt for denne målgruppa. I tillegg til kvardagslege ord finn du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når ein bur i Noreg. 

Logoen til morsmål.no

Morsmål.no

Morsmål.no er ei nettside med fleirspråklege ressursar til bruk i barnehage og skule. 

Skolekassa-logo

Skolekassa

Skolekassa er ei lenkesamling med læringsressursar for minoritetsspråklege elevar. I tillegg til ressursar for elevar på 1. til 10. trinn finst det ressursar som passar for innføringstilboda på vidaregåande, kombinasjonsklassar og vaksenopplæring. 

Lumbrikus-logo

Lumbrikus

Lumbrikus er ein digital læringsressurs i norsk og naturfag med fleirspråkleg innhald. Læringsressursen er for alle elevar, med moglegheiter for tilpassing for elevar som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk. 

Fleirspråklege forteljingar

Fleirspråklege forteljingar er forteljingar frå ulike delar av verda på fleire språk.