Rådgivertjenesten/elevtjenesten

Ungdom snakker med rådgiver på et kontor
Foto: Adobe Stock

Er du ansatt i skolen og tilknyttet rådgivertjenesten, elevtjenesten eller ressursteam? Her kan du finne informasjon som kan være nyttig i møte med elever som er nye i Norge.

Karriereveiledning for minoritetsspråklige elever

For minoritetsspråklige elever og deres foresatte kan utdanningssystemet i Norge være annerledes enn det de har erfart fra opprinnelseslandet.

utdanning.no finnes informasjon om utdanningssystemet i Norge på flere språk.
vilbli.no kan elevene lese om utdanningsprogrammer i videregående opplæring på sitt morsmål.

Som karriereveileder i grunnskolen, videregående skole eller voksenopplæringen er det viktig å være kjent med at synet på valg, utdanning og arbeid kan være påvirket av hva slags bakgrunn man har.

Les mer om kulturell oppmerksomhet i karriereveiledningen

Valg eller skjebne? Kulturell oppmerksomhet i karriereveiledning (veilederforum.no)
24 minutters innføring i kunsten å velge (veilederforum.no)
Veilederforum-podden: Kulturell sensitivitet (veilederforum.no)

Les mer om karriereveiledning av flyktninger

Ulike målgrupper: Flyktninger (veilederforum.no)
Kulturorientert karriereveiledning for flyktninger (veilederforum.no)

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom i alderen 16 til 20 år som har rett til videregående opplæring, men som av ulike grunner ikke er i opplæring eller arbeid. OT gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, de kan også gi tilbud om opplæring eller arbeid. OT samarbeider med NAV, skolerådgivere og PPT.

Oppfølgingstjenesten (utdanning.no)

Elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge

Elev-, lærling- og mobbeombudene er uavhengige ombud som skal passe på rettighetene til barnehagebarn, elever og lærlinger. De arbeider for at alle skal oppleve et godt og trygt miljø i skole og barnehage. Man kan ta kontakt med ombudene hvis man har spørsmål om rettigheter og plikter i skolen eller har behov for å drøfte en enkeltsak.

Elev-, lærling og mobbeombudene i Norge

Elever som er enslige mindreårige

En spesielt sårbar elevgruppe i skolen og samfunnet ellers er enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Det er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker om beskyttelse.

Enslige mindreårige asylsøkere må følges opp på en god måte av kontaktlærere og elevtjenesten på skolen. Ved oppstart av skoleåret er det viktig å kartlegge hvilken boform eleven har, og hvilke nettverk eleven har rundt seg. Samarbeidet med elevens foresatte, eller kontaktperson, blir viktig gjennom hele skoleåret. 

Les mer om enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere over og under 15 år (flyktning.net)
Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter – en veileder (bufdir.no) – pdf

Elever med flyktningbakgrunn og traumer 

Elever med flyktningbakgrunn kan ha opplevd store påkjenninger og stressbelastninger i livet. Det kan påvirke elevens søvn og konsentrasjonsevne. Hvordan vi som ansatte møter og ivaretar eleven, kan ha stor betydning for elevens skolefungering. Det er viktig at elevtjenesten eller ressursteam ved skolen har kunnskap om elever med flyktningbakgrunn, og at de vet hvor de skal henvise dersom elevens utfordringer oppleves komplekse. 

Les mer om traumer

5 forskningbaserte råd for å hjelpe barn som har opplevd krig og flukt (utdanningsforskning.no)
Slik kan lærere forstå og ivareta traumatiserte elever best mulig (utdanningsnytt.no)
Tvungen migrasjon og flyktninghelse (nkvts.no)
Veiledning av mennesker med traumeerfaringer (veilederforum.no)
Hva er det viktig for barnehager og skoler å vite om flyktninger? (uis.no)

Negativ sosial kontroll 

Som rådgiver møter en mange elever med ulike og sammensatte utfordringer. Noen elever kan være utsatt for negativ sosial kontroll, altså «ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer». (imdi.no) 

Det finnes mange minoritetsrådgivere i Norge som har spisskompetanse på fagfeltet, og som kan kontaktes av deg som ansatt i skolen. Oversikt over hvor du kan få tak i en minoritetsrådgiver i ditt fylke eller din kommune finner du her: IMDi minoritetsrådgivere på ungdomskoler og videregående skoler

Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap (imdi.no)

Regionale ressurssentre

Som ansatt i skolen kan du kontakte de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). RVTS er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter elever som blant annet er berørt av traumatisk stress, vold, radikalisering og migrasjon. 

Regionale ressurssentre – RVTS 

Samarbeid med PPT

Noen elever vil også ha behov for spesialpedagogisk tilrettelegging. I Veileideren Spesialundervisning (udir.no) finner du informasjon om hvordan man går fram dersom man har mistanke om at en elev kan ha rett til spesialundervisning.

Les mer om PP-tjenesten og flerspråklige elever: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Mer om elever med kort botid i Norge

Elever som har bodd mindre enn 6 år i Norge, blir ofte omtalt som nyankomne elever. Les mer om opplæring av nyankomne elever.

Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24