Førresfjorden barnehage

Førresfjorden barnehageFelles konsentrasjon
Førresfjorden barnehage
Grendatunvegen 2
5563 Førresfjorden
Tlf: 400 67 644
http://www.tysver.kommune.no/foerresfjorden/category373.html

I arbeidet med å synliggjøre barnehagens språklige og kulturelle mangfold, fikk personalet i Førresfjorden barnehage oppleve at barna framsto med en ny stolthet og tydelighet i barngruppa.

Om prosjektet
Førrefjorden barnehage i Tysvær kommune er en av de 15 barnehagene i Rogaland som har deltatt i NAFOs nasjonale kompetansehevingsprosjekt for barnehageansatte. De har vært med i prosjektet i perioden 2006-2010. Gjennom denne fireårsperioden har de deltatt i et regionalt nettverk, på storsamlinger og fått jevnlig veiledning fra universitetet i Stavanger. De har også fått prosjektmidler, enten fra NAFO eller fra fylkesmannen i Rogaland. Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 73 barn, ca 30 % av barna er flerspråklige. På hjemmesidene deres kan vi lese følgende: ”Språklig, kulturelt og religiøst mangfold er normalt og mangfoldet er en naturlig del av hverdagen vår.”

De startet prosjektarbeidet sitt med tittelen ”Du store verden!” De arbeidet med å utvikle en pedagogikk der nettopp ulike språklige, kulturelle og religiøse utrykk skulle synliggjøres i barnehagens hverdagsliv. De var opptatt av at alle barns identiteter skulle bli bekreftet. De begynte å se på planer, inventar og utstyr, aktiviteter og samtaler i barnehagen med et nytt blikk, med den hensikt at alle barn skulle få oppleve identitetsbekreftelser. De har gjennom prosjektperioden delt sin kompetanse med andre barnehager, både regionalt og nasjonalt, og de har stadig videreutviklet egen praksis.

Tett på
Flere av barn fikk i løpet av prosjektperioden mulighet til å dele sine ulike erfaringer, erfaringer som tidligere ikke hadde kommet til uttrykk i barnehagen. Dette ble tankevekkende for personalet. Betydningen av både barnas og foreldrenes medvirkning og deltagelse ble viktig tematikk for personalets videre arbeidet. Ved å åpne opp for barn og foreldres ulikeerfaringsbakgrunner, opplevde de at barnehagens innhold ble utvidet og fornyet.
En av de ansatte forteller: Midt i ID-festen vår i barnehagen dukket plutselig en pappa opp med marokkanske småkaker. Det var rester fra ID festen hjemme hos dem. Det var ingen som visste at han kom, og gutten som ”eigde” småkakene fikk lov å by alle barna og de voksne på kaker. Det ble en hyggelig overraskelse!

I møte med barn og foreldre med ulike morsmål så barnehagen behov for å tilegne seg mer kunnskap, bl.a. om flerspråklighet og om morsmålets betydning for barnas utvikling. De ønsket at barn med et annet morsmål enn norsk skulle få oppleve et rikere språkmiljø. Barnehagen så at både tospråklige ansatte og foreldrene ble viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. I tillegg til skoleringsdager for personalet, arrangerte de temakvelder sammen med foreldrene, med fokus på å utvikle gode språkmiljø for barna både hjemme og i barnehagen.

Sammen bestemte de seg for å arbeide med barnelitteratur på barnas ulike morsmål og kalte nå prosjektet for: ”Du store verden, for ei bok!” I dette arbeidet ble Tysvær bibliotek en viktig samarbeidspartner. Barnehagen ble en formell utlånssentral for biblioteket, dvs. at foreldrene og barna får låne bibliotekbøker med seg hjem fra barnehagen. Biblioteket har bidratt med å utvide barnehagens utvalg av barnelitteratur på ulike språk.

I forbindelse med NAFOs barnehageprosjekt har Førresfjorden barnehage etablert et nettverk sammen med tre andre barnehager i Haugesund og Tysvær kommuner, Vassbrekke kulturbarnehage, St. Olavs barnehage og Frakkagjerd barnehage. Dette har blitt et viktig nettverk med tanke på å utvikle barnehagenes pedagogikk. Her deler de erfaringer, utveksler ideer og reflekterer over hvordan barnehagetilbudet oppleves for barn og foreldre. Det er fagpersoner fra universitetet i Stavanger som leder nettverket.

Barnehagene har samarbeidet om å utarbeide hver sine bokkasser til bruk i barnehagene. Bokkassene inneholder konkreter som hører til en billedbok. Disse konkretene brukes sammen med boka for å berike formidlingen til barna. Bøkene i bokkassene er oversatt til ulike morsmål. Barnehagen har også laget lydbøker på flere språk av disse bøkene. Dette er populære bøker, spesielt i de familiene der foreldrene ikke kan lese på morsmålet sitt. Barnehagen har også jevnlige lesestunder på biblioteket, der de inviterer andre barnehager til å delta. Det er barn og voksne fra barnehagen som sammen formidler bøkene, med utgangspunkt i bokkassene.

Veien videre
I arbeidet med å utvikle barnehagens pedagogikk opplever personalet at det har vært viktig å kombinere det å tilegne seg teori og ny kunnskap med å prøve ut nye tiltak i praksis. Refleksjon over det de opplever, har bidratt til at de forstår teorien de har lært i lys av den praksisen de erfarer.”Vi har lært noe på kurs og samlinger, vi har prøvd ut noe i praksis, og vi har sett positive endringer både hos barn og voksne. Selv om vi er rimelig skolerte og har en praksis som vi mener er flerkulturell, er vi nødt til hele tiden å fokusere på dette. Stadig møter vi holdninger hos oss selv som gjør at vi blir utfordret.” På denne måten vil barnehagens pedagogiske arbeid fortsette å være i utvikling. Barnehagen ser at de er blitt mye modigere og direkte i samarbeid med foreldre. De betrakter seg selv som en del av integreringsprosessen og at barnehagen har et ansvar i dette.