Muntlige aktiviteter

Tenk – par – del
Enkel øvelse som ikke krever forberedelse. Læreren stiller et spørsmål, presenterer en påstand eller et nytt begrep. Elevene skal først tenke litt individuelt, deretter diskutere med en partner. Til slutt deler de det de har snakket om med et annet par og eventuelt med hele klassen. Øvelsen gir gode muligheter for repetisjon og praktisering av språket og kan benyttes i ulike fag og emner.

Snakk om et bilde
Før man går i gang med et nytt tema, kan en god mulighet til å sette i gang førforståelsen være å snakke om en illustrasjon som belyser noe sentralt i emnet man skal snakke om eller en tekst man skal lese.

Innhente informasjon
To elever, A og B, har ulik informasjon om et tema. De må så spørre seg frem til informasjonen den andre har. som utgangspunkt kan man benytte ulike tekster, f.eks nyheter, oppskrifter, bilder, rutetabeller. I en slik øvelse må elevene bruke målspråket for å få kjennskap til hva den andre vet.

Oppbygging av tekst
For å bli mer bevisst på hvordan en tekst er bygget opp, kan læreren klippe opp en tekst i enkelte setninger. Elevene arbeider i grupper, og hver gruppe får setningene utdelt i en konvolutt. Gjennom samtale skal de finne ut hvilken rekkefølge setningene skal stå i. Til slutt kan man i plenum gå gjennom hvilken rekkefølge de ulike gruppene har kommet frem til, og diskutere hvorfor de mener det bør være slik.

Ledetråd
Som oppsummering av et tema, kan man la en elev stå foran klassen med en Post-it-lapp i panna. Eleven ser ikke ordet som står på lappen, men alle de andre i klassen ser det (for eksempel Odin hvis man jobber med norrøne guder). De andre i klassen skal gi eleven ledetråder uten å si ordet. Det er et poeng at ledetrådene ikke skal være for enkle, og at mange kommer til orde. Eksempel på ledetråder: han er en norrøn gud, han er mektig, han er gift med Frigg.

Å sette sammen bilde og setning
Etter at man har jobbet litt med et tema (for eksempel de fem store religionene), har læreren på forhånd kopiert opp bilder og setninger som hører sammen. Bildene og setningene er klippet opp i selvstendige enheter. Oppgaven for elevene blir å samarbeide om å koble bildene med riktige setninger.

Loop-kort
Loop er en enkel og praktisk øvelse som kan brukes for å trene på ordforråd eller repetisjon av faginnhold. Kortene kan benyttes på mange ulike måter og knyttes til ulike fag. Loop-kortene er todelt. Øverst på kortene står et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst står det et begrep. Den øverste og nederste delen av kortene hører ikke sammen. Målet er å finne hvilke begreper og beskrivelser/ forklaringer som hører sammen. Øvelsen starter med at elevene får hvert sitt kort. En elev starter med å lese forklaringen øverst på sitt kort. Den som mener den har begrepet nederst på sitt kort, svarer. Videre leser denne eleven beskrivelsen nederst på kortet sitt. Slik fortsetter det til alle kortene er brukt. Den eleven som begynner loopen, har svaret på det siste spørsmålet. Slik går samtalen i en sirkel som slutter der den startet.

Gjenfortelling
I denne øvelsen deler elevene tanker med hverandre, og får jobbet med lytte- og uttrykksevnene sine. Metoden er nyttig da den lar alle i klassen komme til orde med tankene sine. To og to elever svarer på et spørsmål fra læreren etter tur. Den ene snakker mens den andre lytter. Når tiden er ute gjenforteller lytteren det den andre sa med sine egne ord. Så bytter elevene roller.

Klassebingo
Læreren lager et ark med ulike ruter. I hver rute står det et spørsmål, som for eksempel: Sykler du til skolen? Liker du kaffe? Har du en søster? Elevene stiller spørsmålene til de andre i klassen. Når de finner noen som svarer ja på et spørsmål, fyller de inn elevens navn. Eleven som først fyller ut alle rutene, vinner spillet. På denne måten får elevene snakket med mange i klassen og kan bli bedre kjent med sine medelever.

Arbeid med:

Spaghettitårn

Elevene bygger ett tårn av spaghetti så høyt som mulig på 18 minutter. På toppen setter vi en marshmallow. Det viktige er ikke hvor høyt tårnet blir, men at alle samarbeider. Øvelsen går ut på å trene kreativ tenkning og samarbeid.

Quiz
Quiz er en god mulighet for å få alle elever i tale. Del klassen/gruppa inn i lag og spill. Læreren kan lage sine egne quizer basert på fagstoff som er gjennomgått i klassen eller bruke ferdige quizer. Kahoot er et pedagogisk verktøy på internett hvor lærere og elever kan lage egne digitale quizer. Det er også mulig å søke opp quizer som andre har laget, og dele innhold med andre brukere. Les mer om Kahoot.

Tegne etter muntlige instruksjoner.
Dette kan gjøres i plenum der læreren gir beskrivelser eller i par der elevene instruerer hverandre.