Arbeid med ordforråd

Fleip eller fakta
En gruppe elever utgjør et panel som skal legge fram ulike forklaringer av ett og samme ord. Kun én av forklaringene er riktig. De andre elevene må forsøke å finne ut hva som er fleip og hva som er fakta. Denne øvelsen kan benyttes for å forklare nye ord og begreper, men kan også brukes i andre sammenhenger som for å lære om naturfaglige fenomener eller historiske hendelser.

Alias
Ordforklaringslek der elevene må forklare et ord uten å bruke selve ordet. En elev forklarer, mens resten av gruppen gjetter ordet. Eksempel: Tog: det er et substantiv, det er et kjøretøy, det har mer enn fire hjul, føres av en konduktør, har mange sitteplasser osv. Leken er nyttig for å repetere ord og for å øve metaspråklige ferdigheter.

Sammenheng mellom faglige ord
I denne aktiviteten øver elevene på å uttrykke sammenhengen mellom faglige ord. Det kan gi bedre begrepsforståelse, og elevene kan bli mer komfortable med å bruke ordene. Metoden kan også hjelpe elevene med å kjenne igjen og reflektere over hvordan ord hører sammen. Elevene jobber i små grupper med noen få ordkort med fagord på. Hvert kort har et begrep som nylig har blitt gjennomgått i undervisningen. Elevene samarbeider om å finne sammenheng mellom ordene. De kan for eksempel lage et tankekart, skrive setninger som inneholder begrepene eller tegne en figur. Læreren kan bestemme måten elevene skal presentere sammenhengen på, eller elevene kan finne egne måter. Til slutt deler elevene idéene sine med resten av klassen og forklarer sammenhengen de har kommet fram til.

Gjette betydningen av idiomatiske uttrykk
Lærer skriver et idiomatisk uttrykk på målspråket på tavla. Elevene får ett minutt eller to til å tenke over hva uttrykket betyr og hvordan de skal forklare dette muntlig. Det er viktig å gi rom for refleksjon og ikke gi rett svar med en gang. La elevene komme med ulike forklaringer. Avslutningsvis kan lærer spørre elevene om det finnes tilsvarende uttrykk på elevenes morsmål.

Mot klokka
Elevene arbeider i grupper på fire. En elev fra gruppa får et ord fra læreren. Her er det fint å bruke ord som er hentet fra et tema man jobber med. Eleven går tilbake til sin gruppe og forsøker å forklare ordet uten å si det. Den som har gjettet riktig, går til læreren og får neste ord. Den gruppa som først er ferdig med alle ordene har vunnet.

Begrepsdomino
Lag dominobrikker i papir, og la hver dominobrikke inneholde to begreper. Elevene skal arbeide i små grupper, og etter tur legge ned brikker slik at ett begrep blir liggende inntil et annet. Det skal eksistere en eller flere koblinger mellom begreper som legges inntil hverandre, og eleven som legger ned en brikke skal grunngi sitt valg for de øvrige på gruppa. Se et eksempel på begrepsdomino her.

Felles definisjon
La elevene sitte sammen i små grupper. Alle får utdelt et ord som må defineres, f.eks tradisjoner. Hver gruppe blir enige om en definisjon som de skriver på gule lapper e.l. Læreren samler inn alle definisjonene. I fellesskap forsøker klassen så å komme fram til en felles definisjon. Her kan du se film som viser aktiviteten.

Arbeid med:

Flashcards
Flashcards kan brukes på ulike måter. Man kan blant annet øve ordforråd, lage en definisjon, skrive en fortelling, spille memory eller domino.