Styringsdokumenter

På denne siden vil du finne sentrale føringer for videregående opplæring. Under finnes henvisninger til Opplæringsloven med forskrift, læreplaner og viktige rundskriv som omhandler minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon. På Utdanningsdirektoratets nettsider er det en samlet oversikt over regelverket for minoritetsspråklige elever. Les mer her.

Opplæringsloven
Her finner du LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova). Kapittel 3 omhandler videregående opplæring, og kapittel 4 omhandler videregående opplæring i bedrift. Les mer

 

Forskrift til opplæringsloven
Her finner du FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova. Blant de viktige kapitlene er 1 som tar for seg innholdet i opplæringen, 3 som omhandler individuell vurdering, 5 som omhandler klage på vurdering og 6 som tar for seg inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater. Les mer

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Les mer

 

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert plan, og den kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Elever som følger planen får ikke vurdering med karakter. Læreplanen er en nivåbasert overgangsplan som kan nyttes til elevene kan følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Les mer

 

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring
Læreplanen ble vedtatt sommeren 2016, og gjelder fra og med skoleåret 2016-2017. Den har endret navn fra midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Inntil videre gjelder læreplanen bare for elever i videregående opplæring med både særskilt språkopplæring og mindre enn seks års botid i Norge ved tidspunktet for eksamen. Elevene kan få opplæring og sluttvurdering etter læreplanen.
Les mer

 

Norsk som andrespråk: NOR1045/NOR1049 – overgangsordning
Elever og privatister med kort botid i Norge som får tilpasset opplæring etter den ordinære norskplanen, kan ta denne eksamenen også våren 2017. Overgangsordningen er en dispensasjonsordning som er knyttet til den ordinære læreplanen i norsk. Elevene skal ha standpunktkarakter og eventuell muntlig eksamen basert på den ordinære læreplanen, men kan ta en tilpasset skriftlig eksamen. Les mer

 

Læreplan i fremmedspråk
Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Læreplanen omfatter 37 språk, og fra og med våren 2014 kommer hindi og islandsk med. Fremmedspråk har tre nivåer, nivå I og II (fellesfag og programfag med samme kompetansemål) og nivå III (programfag). Man kan gå opp som privatist på alle nivåer. Eksamen tilbys både vår og høst i samtlige fremmedspråk. Læreplan i fremmedspråk finner du her
Læreplan i fremmedspråk som programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram finner du her

 

Læreplaner i Kunnskapsløftet

 

Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet
Dette rundskrivet informerer om forskriftsendringer knyttet til godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet. Les mer

 

Udir-1-2010 Individuell vurdering
Rundskrivet inneholder bl a merknader til § 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i forskriften til opplæringsloven. Paragraf 3-22 første ledd gir elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på. 8., 9. eller 10. årstrinn eller på Vg1, Vg2 eller Vg3, rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord