Sammenheng mellom ulike læringsarenaer

Opplæring foregår på ulike arenaer. Kan vi skape sammenheng mellom ulike arenaer slik at læring kan overføres fra en kontekst til en annen?

Foto som viser fire ulike læringsarenaer, der en deltaker lærer norsk. Bilde 1 i butikken, bilde 2 på en skole, bilde 3 i en barnehage og bilde 4 hjemme på et kjøkken med lekser. Bildene er formet som en pil som peker i samme retning.
Foto: Adobe Stock/ NAFO.

Å overføre læring fra en arena til en annen

I opplæringen av voksne har vi ofte gode opplegg med aktuelt og presist innhold. Likevel klarer ikke voksne innlærere nødvendigvis å overføre innlærte kunnskaper og ferdigheter til en ny kontekst. Å overføre læring fra en kontekst til en annen er en prosess som krever støtte fra lærer, veileder osv. (Roumell, 2018). Voksne deltakere har ulike læringsarenaer. Det kan eksempelvis være klasserommet, i ulike former for praksis, leksearbeid/hjemmearbeid, språkkafeen eller andre plasser i samfunnet hvor formell og uformell læring skjer. Lærere må hjelpe deltakerne i voksenopplæringen å tette gapene mellom ulike kontekster og legge til rette for at innlærte kunnskaper og ferdigheter kan anvendes på ulike arenaer. Dette kan f.eks. gjøres ved å spille på deltakernes erfaringer fra andre arenaer enn i klasserommet, lage oppgaver som følger deltakerne på tvers av ulike arenaer og ved å legge til rette for skriftlige og muntlige refleksjoner rundt læring og anvendelse av læring alene og i gruppesamtaler (Roumell, 2018).

Digitale verktøy i arbeidsrettet norskopplæring

Målrettet bruk av digitale verktøy kan være en måte å minske avstanden mellom ulike læringsarenaer. Innhold som legges inn på en læringsarena kan brukes og utvides på en annen arena og deretter bringes tilbake. Se hvordan en grunnskoleklasse på Karmøy voksenopplæring jobber for å skape sammenheng mellom de ulike læringsarenaene deltakerne deltar på.

Arbeidsrettet norsk og bruk av digitale verktøy, en film av Karmøy Voksenopplæring

Tverrfaglighet

Det er ikke kun ved arbeid med de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling tverrfaglig arbeid er aktuelt. Å jobbe tverrfaglig har flere fordeler. Noen lærere opplever at tverrfaglig arbeid gir bedre tid og ro og dermed større rom for fordypning. Tverrfaglig arbeid kan også hjelpe deltakeren å se sammenhenger på tvers av ulike læreplaner. Det er også relevant for deltakere som har fagprøve som sluttmål eller som har kort tid i opplæringen. Man kan jobbe tverrfaglig på ulike måter og i ulik grad.

I modell 1 ser en hvordan mattelæreren ser til de ulike læreplanene i programfagene for å skape relevans i matematikkfaget. Det er en fellesfaglærer som ser på de ulike fagplanene eller er i dialog med ulike programfaglærere. Elementer fra andre planer hentes inn. Denne formen har mindre grad av tverrfaglighet enn modell 2.

Infografikk. Figur av en mattelærer. En snakkeboble går ut fra læreren. Det står: Hva er forholdsregning i ditt fag? Det går tre piler ut fra mattelæreren. En pil peker mot en figur av en byggfaglærer, en pil peker  en figur av en malerfaglærer og en pil peker mot en figur av en helsefaglærer.
Modell 1 tverrfaglighet, illustrasjon: NAFO

I modell 2 bidrar hvert fag i et felles prosjekt med et tverrfaglig tema. Utgangspunktet for tverrfagligheten er et felles tema. Hver faglærer bidrar i det felles prosjektet med aktuelle læreplanmål. Denne formen har en høyere grad av tverrfaglighet og krever et tett samarbeid mellom ulike fag, lærere og andre involverte.

Infografikk. Det er fire ulike figurer som symboliserer lærere fra fellesfag, byggfag, malerfag og helsefag. Fra de fire går det piler ned mot en boks. I boksen står det tema/ oppgaver.
Modell 2 tverrfaglighet, illustrasjon: NAFO

Eksempler på tverrfaglig arbeid

Kakebaking på Karmøy

– En tverrfaglig integreringsoppgave

I et modul 1-klasserom på Karmøy voksenopplæring bakte deltakerne kake som en del av undervisningen. Kakebakingen var en integreringsoppgave, dvs. en arbeidsoppgave deltakerne forberedes på i undervisningsrommet, tar med seg og gjennomfører ute i arbeidsrommet og tar med erfaringene fra tilbake igjen (HK-dir). Lærerne tenkte at det kunne være lurt å vite hvordan mange i Norge baker en enkel kake til dugnader, loppemarkeder, avslutninger o.l. På den måten ble altså det å bake en «posekake» del av en integreringsoppgave. Gjennomføringen og dokumentasjon av bakeprosessen ga grunnlag for tekstproduksjon både muntlig og skriftlig. Først bakte de kake sammen på skolen og forberedte seg på den måten til hjemmearbeidet, som her ble arbeidsrommet. Deretter bakte deltakerne kaken hjemme mens de dokumenterte prosessen ved å ta bilder med nettbrettene sine. Mange involverte familien sin i dette arbeidsrommet. Tilbake i klasserommet ble erfaringene brukt både i norskfaget, i muntlige og skriftlige oppgaver, og i matematikkfaget. Oppgaven ble koblet opp mot overordnet del, ulike kompetansemål fra norskplanen og mål fra matematikkplanen. Integreringsoppgaven legger til rette for at nye kunnskaper kan anvendes i ulike kontekster. De ulike arenaene bindes sammen gjennom oppgaven. På bildene under kan du se glimt av hvordan det tverrfaglige arbeidet pågikk på ulike læringsarenaer.

Tverrfaglighet og og sirkelpedagogikk i kombinasjonsforsøket

I Kombinasjonsforsøket deltok 3 opplæringssteder i et utviklingsprosjekt med mål om å øke språkutviklende undervisning i alle fag. Flere av opplæringsstedene valgte å arbeide tverrfaglig. Dette foregikk på ulike måter.

Tverrfaglige oppgaver

Et av opplæringsstedene utviklet tverrfaglige oppgaver. Oppgaver med utgangspunkt i et programfag ble sendt til ulike faglærere som fant kompetansemål til temaet. Faglærerne satte eventuelt inn deloppgaver. Denne måten å arbeide tverrfaglig på befinner seg mellom modell 1 og 2 for tverrfaglighet.

Opplæringsplaner

Et av opplæringsstedene som deltok i prosjektet, valgte å utarbeide en plan hvor ulike kompetansemål fra ulike fag inngikk. På denne måten lå læreplanmål fra flere fag til grunn ved utarbeidelsen av en oppgave. Denne måten å arbeide på nærmer seg modell 2 for tverrfaglighet.

Lær mer om tverrfaglighet

Ulike måter å jobbe tverrfaglig på finner du mer om på UiO: Tverrfaglighet Fiks

Litteraturliste

Roumell A.E. (2019) Priming Adult Learners for Learning Transfer: Beyond Content and Delivery Adult Learning30(1), 15–22