Barn og unge asylsøkere

Rett til opplæring
«Alle barn og unge i grunnskolealder som forventes å være i Norge mer enn tre måneder har rett til å gå på skolen fra dag én», sier utdanningsdirektør Petter Skarheim i et skriv til kommunene 30.10.15. Kommunen skal sørge for en skoleplass hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse eller at det vil ta lengre tid enn tre måneder å få behandlet søknaden. Det har ingen betydning om oppholdet i Norge er lovlig eller ikke. I utgangspunktet har elevene rett til å gå på nærskolen sin. Når oppholdet har vart i tre måneder, inntrer plikten til grunnskoleopplæring.

Usikker livssituasjon
Barn og unge asylsøkere er en svært sammensatt gruppe. Noen kommer sammen med foreldrene sine, noen med eldre søsken eller andre familiemedlemmer, noen kommer alene. Tiden de har vært på flukt kan variere fra kort tid til flere år. Mange har vært i andre mottak i Norge og noen har vært flere år i flyktningleire i utlandet. Det som er felles for alle i denne gruppen, er at de har reist fra mye og at situasjonen deres er usikker. Hvor lenge de skal være i et mottak, hvor de eventuelt blir bosatt, om de må vende tilbake til et hjemland de har sett det nødvendig å flykte fra, er usikkert.

Psykisk helse
I tillegg til denne usikkerheten kan de voksne de er sammen med og barna selv ha traumer og problemer med dramatiske hendelser de har opplevd forut for og under flukten. Det å bo i et asylmottak kan også i seg selv være en stor belastning. Man lever på vent av noe annet, og dette preger miljøet til alle som er der. Livssituasjonen til barn og unge asylsøkere gjør at de kan være svært sårbare og i en spesiell situasjon i forhold til læringsarbeid i barnehage og skole. Optimale læringsbetingelser finner som kjent sted når omgivelsene og livssituasjonen er stabile, trygge og stimulerende.

Rutiner og forutsigbarhet
Dette er forhold barnehage og skole må ta på alvor, og være bevisste på at de har muligheter til nettopp å være en stabiliserende og viktig faktor, som kan gi barn i denne situasjonen muligheter til å utvikle seg positivt, lære, sosialiseres og få et positivt innhold i en tilværelse som kan synes usikker og ustabil. Barnehage og skole bør utvikle rutiner for innhenting av nødvendig informasjon om barnet og etablere rutiner for samarbeid med alle som er involverte i barnets livssituasjon.

Ressurser
Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om arbeid med flyktninger og asylsøkere i barnehage og skole. Gå til siden her.

Artikler
Magne Raundalen om traumer RVTS
Barn og unge med flyktningbakgrunn Læringsmiljøsenteret 2016
Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon Udir-artikkel 2015
Levekår for barn i asylsøkerfasen Rapport 2015
Flyktninghjelpen – her finner du mye bakgrunnsstoff om flyktninger.