Ressurser for PPT

PPT Udir

Informasjon om PPT på 15 språk
Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon om pedagogisk-psykologisk tjeneste, PP-tjenesten, på 15 språk: Arabisk, engelsk, fransk, lulesamisk, nordsamisk, norsk, persisk, polsk, russisk, somalisk, sorani, sørsamisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

filmer om tjenestetilbud og rettigheter-Bufdir
Tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier med barn med funksjonsnedsettelser
Animasjonsfilmer på norsk, engelsk, urdu, somali og arabisk laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Se filmene her
Åkeberg
NAFOs oversikt over materiell til kartlegging og utredning
I samarbeid med Matematikksenteret, Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret har NAFO utviklet oversikter over kartleggings-, veilednings- og støttemateriell på sine ulike fagområder.
Matematikksenterets oversikt
Læringsmiljøsenterets oversikt
Lesenterets oversikt
Artikler og fagstoff
Egeberg og FullandPNG
Opplæring for nyankomne elever i ungdomsskole. Organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov.
Espen Egeberg og Helene Fulland, 2017
Prosjektrapport fra Statped og Fredrikstad kommune.

 

noa
Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier – Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever
Liv Bøyesen
Denne artikkelen gir et innblikk i oppbygningen av forskjellige skrivesystemer og ortografier samtidig som den drøfter lese- og skrivevansker innenfor disse.

 

Gutt down syndrom
Flerspråklighet og Down Syndrom
Flerspråklighet er også viktig for barn med spesielle behov. Tema Morsmål har invitert en forsker og en mor til en samtale for å snakke om dette temaet. Johanne Ostad har skrevet sin doktorgradsavhandling om Down syndrom og tospråklighet og Ilham Tawfiq er mor til en gutt med Down syndrom.

 

Minoritetsspråk og flerspråklighet Egeberg 2016
Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering
Espen Egeberg
Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.

 

PPT sevu 2015
Sikring av tilpasset opplæring for elever fra språklige minoriteter – et lederansvar
Presentasjon av Sigrun Aamodt og Liv Bøyesen på SEVU-PPT ledersamling 2015

 

Liv Bøyesen
Arbeid med minoritetsspråklige – intervju med Liv Bøyesen
Liv Bøyesen forteller hvordan NAFO kan bistå PPT, og hvorfor hun er en forkjemper for å bruke morsmål i kartlegging. Hun har i en årrekke forelest og skrevet om problematikk knyttet til kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne.

 
 

Liv 2
Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket
Liv Bøyesen, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 04/2014
Liv Bøyesen hevder i sin kritikk av en tidligere artikkel av Monika Melby-Lervåg og Arne Lervåg at disse forfatterne underkjenner betydningen av morsmålet til en utsatt gruppe elever. Et slikt perspektiv kan lett føre til mer usikre konklusjoner etter kartlegging og dårligere tilpasning av opplæringen.

 

omsl.2Ordforraad hos flerspraaklige
Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer
Kirsten Meyer Bjerkan, May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe
Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt.

 

spesifikke språkvansker, egeberg artikkel
Spesifikke språkvansker og flerspråklighet
Espen Egeberg
Denne artikkelen sto først på trykk i Psykologi i kommunen nr. 5 (2013). Espen Egeberg ser her på hva som kjennetegner, skiller og forener barn med primære eller spesifikke språkvansker og barn som er i gang med å lære et nytt språk.

 

Flere språk flere muligheter
Flere språk – flere muligheter
Espen Egeberg
Boka handler om pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid med flerspråklige barn med utviklingshemning og/eller spesifikke språkvansker.

 

Johannes
Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager
KD 2011
Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne.

 

Mangfold i språk og tekst UiS
Mangfold i språk og tekst
Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet
Ressurshefte som omhandlar leseopplæring i eit fleirspråkleg perspektiv. Gjennom heftet vil forfattarane setje søkelys på det lærarane skal vere særskilt merksame på i si leseinnlæring for to- eller fleirspråklege elevar. Heftet er ein del av veiledningsmateriellet «Lesing er…».

 

Minoritetsspråklige med særskilte behov, Egeberg 2012
Minoritetsspråklige med særskilte behov
Espen Egeberg
Boka presenterer metoder for utredning og vurdering av minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Forfatterne skriver om tospråklig utvikling og læring, samarbeid med foreldre, bruk av tolk, utredningsmetodikk og gjennomføring av tester.

 

Det er språket som bestemmer! Språkutvikling i grunnskolen
Det er språket som bestemmer!
Louise Bjar (red.)
Liv Bøyesen har skrevet kapitlet «Flerspråklighet og lese- skrivevansker». Hun diskuterer kartlegging og utredning av flerspråklige elever, ser på alle avvik i en tekst og diskuterer når skriveutviklingen er typisk og når den er avvikende.

 

Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør
Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør
Birgit Brock-Utne og Liv Bøyesen (red.)
Boka inneholder blant annet kapitlet «Kartlegging og utredning – sikring eller marginalisering?» av Liv Bøyesen. I kapitlet drøftes mulige tolkninger av en skriftlig elevtekst på begynnertrinnet, der eleven trolig har lært å lese og skrive med arabiske skrifttegn. Kartlegging av flerspråklige elever i et historisk og samfunnsmessig perspektiv blir også tatt opp.

 
 
Kontrastive beskrivelser av forholdet mellom ulike morsmål og norsk vil kunne være en god hjelp i å forstå andrespråkslæring.

Se oversikt over kontrastive analyser her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord