Arbeid med lesestrategier

Forarbeid med illustrasjon og tittel
Før klassen leser en tekst, kan læreren vise en illustrasjon knyttet til det mest sentrale fenomenet i teksten. Klassen snakker sammen om illustrasjonen, og læreren kan benytte muligheten til å få fram sentrale ord og sikre forståelse. Deretter skriver læreren tekstens tittel på tavla, og elevene går sammen i par for å snakke om hva de tror teksten handler om. På denne måten kan man aktivere elevenes forkunnskaper og gjøre dem mer rustet til å møte teksten.

Brainstorming i grupper
Før man leser en tekst, kan læreren gi klassen hint om hva teksten handler om. Elevene skriver ned idéer i små grupper. Gruppa presenterer de idéene de er enige om for hele klassen. Alle idéer skrives ned på en fellesliste. På denne måten kan man aktivere elevenes forkunnskaper og gjøre dem kjent med sentrale ord fra teksten før de leser.

Samtale om sjanger
Snakk med elevene om sjanger. Hvordan er teksten bygd opp, hva er formålet med teksten, hvem er mottager, hva slags forventninger gir dette leseren?

Tekstlesing
Læreren kan lese tekster høyt for elevene. Mange flerspråklige elever trenger rollemodeller for uttale. Det er også lettere å lese selv når man har hørt teksten først. Når elevene leser teksten stille for seg selv etterpå, kan de gjerne få i oppgave å lete etter noe bestemt i teksten.

Dekonstruere tekst
En tekst skrevet av læreren dekonstrueres og analyseres. Grupper studerer teksten sammen i ti minutter for å finne hensikten med teksten. Hva handler hvert avsnitt om? Gruppene skriver svar med tusj på laminerte ark og holder opp svaret på likt. Læreren skriver svarene på smartboard, mens elevene skriver på sitt ark. Denne aktiviteten kan danne grunnlaget for en klassesamtale om struktur i en tekst.

Les tekster på flere språk
Det er motiverende å lese på et språk du forstår godt. La elevene lese samme tekst på ulike språk, for deretter å sammenligne oversettelser, bruk av metaforer etc.

Lesesirkel med rollekort
Lesesirkelen organiseres ved å gi elevene «rollekort» med klare oppgaver både mens de leser og under samtalen etterpå. På denne måten har hver elev ulike oppgaver underveis i lesingen. Rollekortene tilpasses hvordan en ønsker at elevene skal gå inn i teksten. Rollekortene kan for eksempel be elevene om å stille spørsmål til teksten, beskrive handlingen, se nærmere på person- og miljøskildring eller finne strukturen i teksten.

Hverdagsapper
Hverdagsapper eller gode nettsteder gir lesetrening med autentiske tekster. Deltakere kan lære språk raskere og få gode og nyttige digitale erfaringer og kunnskaper ved bruk av apper som yr, mattilbud, prisjakt, ruterreiser, finn og nettsiden ikea.no.

Arbeid med:

Spørsmål til teksten
La elevene formulere spørsmål til teksten, som en variasjon til å lete etter svar.

Sammensatte ord
Elevene leser en fagtekst med mange sammensatte ord. Elevene finner alle sammensatte ord, skriver dem opp og finner ut hva de betyr. Elevene kan også dele opp de sammensatte ordene og foreslå nye sammensetninger der hvert av ordene kan inngå. Deretter forklarer de hva de nye sammensatte ordene betyr.