Språklæring i alle fag

Språklæring i alle fag

Språk er et sentralt verktøy for læring. For å kunne få et faglig utbytte av undervisningen i de ulike fagene på skolen må elevene forstå språket som benyttes. Alle fag har et fagspråk som uttrykkes gjennom ulike teksttyper. Språket i fagene skiller seg på mange måter fra hverdagsspråket. Ingen har fagspråk som sitt morsmål, dette må læres av alle. Det er derfor viktig at alle lærere jobber med å utvikle fagkunnskaper og språk parallelt.

Hva er språkutviklende undervisning?

En språkutviklende undervisning omfatter arbeid med muntlige ferdigheter, ordforråd, lesing og skriving. Det er svært viktig at disse ferdighetene knyttes sammen i undervisningen. Alle elever vil kunne profitere på en språkutviklende undervisning i alle fag. Språkutviklende undervisning handler om å:

 • kombinere språk- og fagopplæring i alle fag
 • sette tydelige mål, ikke senke kravene, gi kognitivt krevende oppgaver
 • gi rom for bruk av flere språk i undervisningen
 • bruke elevenes forkunnskaper og sette undervisningen i sammenheng med det elevene allerede kan/vet
 • legge til rette for varierte og planlagte muntlige aktiviteter slik at alle får delta i faglige samtaler
 • legge til rette for varierte lese- og skriveoppgaver
 • gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå
Hvordan undervise språkutviklende?

Sett undervisningen i kontekst

En kontekstrik undervisning tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og knytter ny kunnskap til noe kjent. Læreren må forsøke å få oversikt over hva elevene har av faglige og hverdagslige forkunnskaper og knytte det faglige sammen med elevenes hverdagskunnskap. Dessuten er det viktig at elevene får tilgang til ulike media og teksttyper i tillegg til læremiddeltekster.

Språklig støtte innebærer blant annet å:

 • hjelpe elevene fra et hverdagsspråk og over i et fagspråk
 • ha et bevisst fokus på utvikling av ordforråd i faget
 • konkretisere, vise og gi eksempler
 • dele opp komplekse oppgaver i deloppgaver og støtte elevene gjennom del for del
 • gi kontinuerlige tilbakemeldinger (samtale mellom lærer og elev og elevene seg imellom)
 • arbeide med lesestrategier
 • arbeide med skriving (f.eks. modelltekster og skrivemaler)
 • knytte muntlighet, ordforråd, lesing og skriving sammen

Muntlig interaksjon

En undervisning med mye interaksjon består av varierte muntlige aktiviteter som gir alle elevene gode muligheter til å samhandle på ulike måter.

Samarbeid mellom lærere

For å lykkes med språkutviklende arbeid er det viktig at lærerne samarbeider. Ulike typer samarbeid vil være fruktbart avhengig av formålet. Det kan være samarbeid mellom faglærer, lærer i norsk og tospråklig lærer (f.eks. arbeid med ordforråd), samarbeid mellom faglærere som underviser i samme fag (for å finne ut hva som karakteriserer fagspråket i det bestemte faget) eller tverrfaglig samarbeid (for å velge ut ukens ord).

Tips til aktiviteter

Varierte arbeidsmåter er viktig for alle, uavhengig av alder. Elevene lærer bedre om de er muntlig aktive selv, er i bevegelse og har det gøy mens de lærer. Vi har samlet tips og idéer som kan brukes i mange fag og sammenhenger.

Tips til språkutviklende aktiviteter

Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en måte å undervise eksplisitt for å gi elevene tilgang til fagspråk og skape en forståelse for hvordan ulike tekster er bygget opp. Sjangerpedagogikk har vist seg å være bra for alle, men spesielt for elever som skriver på sitt andrespråk. Sjangerpedagogikk kan brukes i alle fag og på alle trinn. Les om sjangerpedagogikk her.

Fordypningsartikkel: Hverdagsspråk og fagspråk

Fordypningsartikkel: Hverdagsspråk og fagspråk

Å kunne forstå og uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for den faglige utviklingen. Nye fag med ny terminologi kan være krevende for alle, men spesielt dersom du møter det på et språk du ikke behersker fullt ut. Artikkelen belyser kjennetegn ved fagspråk og eksemplifiserer hvordan en lærer kan støtte elevene fra et hverdagspråk over i et mer faglig språk. Artikkelen er på 5 sider.

Filmer om språkutviklende undervisning

Muntlig arbeid i norsk og samfunnsfag

I denne filmen fra innføringstilbudet på Bleiker videregående skole ser vi et eksempel på undervisning der elevene får dra nytte av sine bakgrunnskunnskaper i arbeid med muntlige ferdigheter. Vi ser også hvordan modelltekster og arbeid i par og grupper brukes for å støtte elevene.

Norsk som andrespråk i naturfag

En film som viser hvordan man kan ha en helhetlig tilnærming i grunnleggende norsk, tospråklig fagopplæring og naturfag.

Filmer om språk- og fagutviklende arbeid fra det svenske Skolverket

Her kan du finne 9 filmer om språk- og kunnskapsutviklende arbeid i Sverige. De tre første filmene er mer generelle og omhandler blant annet hverdagsspråk/skolespråk og tematiserer hvordan man kan fremme språk- og kunnskapsutvikling i skolen. Filmen «Språk i alla ämnen 2» er en forelesning av Åsa af Geijerstam fra Uppsala universitet. De resterende filmene er knyttet til bestemte fag, blant annet historie, kjemi, idrett og helse, matematikk og teknikk.

Se filmene

Språket bär kunnskapen

En serie i tre deler fra Sveriges Utbildningsradio (UR) som blant annet handler om hvordan språk- og faglærere kan arbeide sammen for å styrke elevenes forståelse av faglige begreper og gi støtte til skriving.

Se filmene

Den sproglige dimension i alle fag

Dansk film som viser språkutviklende arbeidsmåter i blant annet matematik, dansk, natur teknik, biologi og fysik på barne- og ungdomstrinnet:

Aktuelt fagstoff

Fagerheim, K. og Kjelaas, I. 2021. Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever. Universitetsforlaget.

Gibbons, P. 2013. Stärk språket, Stärk lärandet: Språk- och kunspaksutveclande arbetsätt för och med andraspråkselever i klassrummet, 3. opplag, Hallgren og Fallgren

Hajer. M. og Meestringa, T. 2014. Språkinriktad undervisning – en handbok, 2. opplag, Hallgren og Fallgren.

Lesesenteret og NAFO, 2013. Mangfold i språk og tekst – Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Lesesenteret. UiS.

Thise, H. og Vilien, K. 2021. Broen til fagspråket – 32 ideer som styrker språket i alle fag. Cappelen Damm akademisk.

Mer om:

Muntlige ferdigheter

Arbeid med ord og begreper