Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikk er en tilnærming til lesing og skriving av fagtekster som ble utviklet for å gi minoritetsspråklige elever og elever med svak sosioøkonomisk bakgrunn større mulighet for å lykkes i møte med skolens tekster. Sjangerpedagogikk bygger på et funksjonelt språksyn og et sosiokulturelt læringssyn, og ble utviklet i Australia fra 1980-tallet og framover. Sjangerpedagogikk kan brukes i alle fag og på alle trinn og egner seg godt i tverrfaglig og temabasert undervisning.

Ulike typer tekster

Gjennom flere store utviklingsarbeid på skoler i Sydney samarbeidet lingvister og pedagoger om å få fram kunnskap som viste et gap mellom hva slags tekster elever produserte og hva slags tekster det var forventet at de skulle produsere. De vanligste teksttypene elever møter i skolen kan inndeles på ulike måter, for eksempel fortellende, gjenfortellende, beskrivende, forklarende, instruerende og argumenterende tekster.

Tydeliggjøre taus kunnskap

Sjangerpedagogikk handler om å synliggjøre det man ofte tar for gitt at elever kjenner til fra før. Gjennom eksplisitt undervisning tydeliggjør læreren hensikt, struktur og språklige trekk ved ulike teksttyper. Variert muntlig forarbeid knyttet til ord- og begrepsforståelse, modellering og inkluderende og støttende tekstsamtaler er sentrale kjennetegn ved sjangerpedagogisk undervisning. For å kunne undervise eksplisitt om ulike typer tekster trenger læreren kunnskap om fagspråk og fagtekster i sitt fag.

Sirkelen for undervisning og læring

Sirkelen for undervisning og læring er en didaktisk modell for sjangerpedagogisk undervisning. Den beskriver ulike steg i arbeidet med lesing og skriving knyttet til en bestemt type tekst. Sirkelmodellen kan symboliseres på ulike måter med tre, fire eller fem steg. Felles dekonstruksjon av tekster og felles konstruksjon av tekster særpreger sjangerpedagogisk undervisning, og bidrar til å synliggjøre ikke bare struktur og språktrekk ved ulike typer tekster, men også selve skriveprosessen. Læreren har en viktig rolle som ordstyrer, spørsmålsstiller, pådriver og evt. sekretær i felles samtaler om tekster.

Faser i tekstarbeidet

Sirkelen for undervisning og læring er sentral i sjangerpedagogikken. Den beskriver de ulike fasene som brukes i tekstarbeidet. Sirkelmodellen kan symboliseres på ulike måter og ha tre, fire eller fem faser. Her viser vi en modell med fire faser:

  • Bygge opp kunnskaper
  • Dekonstruere en modelltekst
  • Skrive en felles tekst
  • Skrive en individuell tekst
en sirkel delt i fire
Modell etter Calaghan, M. og Rothary, J. (1988) Teaching Factual Writing: A genre Based Approach. NSW Department of Education, Sydney.

Eksempler på hvordan du kan arbeide i de ulike fasene:

Sirkelen for undervisning og læring i voksenopplæring

Mer om sjangerpedagogikk

Webinar: Sjangerpedagogikk og andrespråkselever (Hanne Haugli, desember 2020)

Språklig oppmerksom undervisning i alle fag – hvordan kan lærere støtte andrespråkselevers lesing og skriving på barnetrinnet? 

Sirkelen for undervisning og læring og eksplisitt skriveopplæring (skrivesenteret.no)

Eksempler fra praksis

Sjangerpedagogikk på Sølystskolen i Danmark (filmkompagniet.dk)

Film: språkutviklende undervisning i naturfag i ungdomsskolen (urplay.se)

Eksempel på bruk av sirkelmodellen i småskolen (nyisvenskaskolan.blogspot.com)

Glimt fra et flerspråklig klasserom – blogg med undervisningsopplegg (utenenrodtraad.com)

Les mer om språklæring i alle fag.