Kompetanseutvikling for SFO-ansatte

6 lærere sitter rund en skjerm og diskuterer noe.
Foto: fizkes/ adobe Stock

Det å gjøre SFO til en inkluderende arena er en kontinuerlig prosess. Det handler om å skape et fellesskap der mangfold er naturlig og hvor alle kan finne sin plass, oppleve læring, trivsel og anerkjennelse. I denne prosessen er kompetansen hos de ansatte helt avgjørende. Les om Kompetanseheving på NAFOs side.

Kompetansepakke 

Språkløyper er kompetanseutviklingspakker som kan benyttes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass. Overgangen mellom barnehage og skole er viet en egen kompetanseutviklingspakke, Språkløyper – overgang fra barnehage til skole. Den består av sju økter der en av øktene handler om det flerspråklige perspektivet, en om samarbeid og en økt dreier seg om hva som skal til for å lykkes med en god overgang.  I hver økt finnes det fagstoff i form av filmer eller tekster og varierte oppgaver for personalet.  

Tid til samarbeid og forberedelser 

For at SFO skal være en integrert del av helheten ved skolen, innebærer det et tett samarbeid mellom ansatte ved SFO og lærerne ved skolen. For å få det til, er det nødvendig at det er satt av tid til samarbeid. De ansatte ved SFO bør også ha nok tid til å planlegge for de ulike aktivitetene, til forberedelser og kompetanseutvikling.   

Refleksjonsspørsmål 

Denne veiledningen har som mål å styrke ansattes kompetanse med å ivareta, anerkjenne og synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, samt skape bevissthet omkring hvordan personalet kan bidra til ord- og begrepsutvikling på norsk. Refleksjonsspørsmålene nedenfor er laget for å bidra i dette arbeidet. 

Synliggjøring 

SFO bør være en arena der barns ulike språklige og kulturelle kompetanser verdsettes i praksis. 

  • På hvilken måte arbeider dere med å synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet? 
  • Hva ønsker dere å videreutvikle og hva trengs for å få det til? 

Aktiviteter 

Mangfoldet kan også synliggjøres og verdsettes gjennom hvilke aktiviteter det legges opp til, og hvordan aktivitetene gjennomføres. 

  • Hvordan arbeider dere i det daglige for å aktivere og benytte det flerspråklige og flerkulturelle mangfoldet? 
  • Hva ønsker dere å videreutvikle og hva kan dere gjøre for å få det til? 
  • Hvem kan dere henvende dere til i nærmiljøet som kan være ressurspersoner?   

Språkarbeid 

Muntlige ferdigheter er nødvendig både for å lære og for å delta i sosiale aktiviteter. 

  • Hvordan legger dere til rette for at alle barna får anledning til å være muntlig aktive? 
  • Hva gjør dere for å hjelpe flerspråklige barn til å være aktive deltakere der samhandlingen foregår på norsk?