SFO som en arena for integrering og inkludering

Fem barn med ulik hudfarge står på rekke og holder rundt hverandre.
Foto: verkoka/ Adobe Stock

Ved å delta i SFO vil minoritetsspråklige barn kunne etablere og utvikle gode sosiale relasjoner med andre gjennom lek og aktiviteter. For at SFO skal være en viktig arena for integrering og inkludering, dreier det seg ikke bare om fysisk tilrettelegging og organisering. Det må også innebære en prosess og et mål om å øke barnets utbytte av å delta. Et inkluderende SFO-tilbud vil kunne styrke barnets utvikling, deltakelse og tilhørighet i det norske samfunnet.

Retten til et godt skolemiljø gjelder også i SFO.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der barna oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Skolemiljø (udir.no)

Inkludering av minoritetsspråklige barn

I hvilken grad SFO lykkes med å inkludere minoritetsspråklige barn, er avhengig av ansattes kompetanse og evne til å etablere gode holdninger. I arbeidet med å skape et inkluderende fellesskap er det viktig at personalet ser på ulikhet som normaltilstanden og sørger for at alle føler seg sett og inkludert. Samtidig er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan man kan motarbeide og forebygge krenkende atferd. Personalet bør ha kompetanse i hvordan det språklige og kulturelle mangfoldet kan benyttes som ressurs. Likedan trenger personalet kunnskap om hvordan de kan legge til rette for ord- og begrepsutvikling på norsk. En viktig faktor for å føle seg inkludert og velkommen, er å bli sett og verdsatt for den man er, og det man bringer med seg av kunnskap og erfaringer. Et første tegn på å oppleve at man er velkommen, kan være å bli møtt av voksne som har lært seg navnet på den enkelte elev.

Anerkjennelse og identitetsbekreftelse

Respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold ska legges til grunn for arbeidet i SFO.

Rammeplanen for SFO

I praksis innebærer dette sitatet fra verdigrunnlaget i rammeplanen at alle barn opplever å være i en kontekst der barn og voksne anser mangfoldet som noe positivt. For minoritetsspråklige barn dreier det seg også om å erfare at deres språklige kompetanse har verdi i fellesskapet og at de ansatte anerkjenner og synliggjør det språklige mangfoldet. Det fysiske miljøet bør gjenspeile elevgruppa i SFO. Likedan bør ansatte i SFO påse at innholdet i SFO bidrar til at ulike språk og kulturer inkluderes og synliggjøres i lek og aktiviteter. For skolens forebyggende arbeid er SFO en ressurs. Her møtes barna på tvers av klasser og alderstrinn, utenfor de rammene som settes i undervisningen. Det gir spennende muligheter for fellesskapsbygging på tvers. SFO kan være et sted for undring og spørsmål om likheter og ulikheter som kan gi bakgrunn for å motvirke fordommer.

Mestring og deltakelse

Samtidig som personalet i SFO bidrar til at minoritetsspråklige barn opplever at de får positive tilbakemeldinger på sin bakgrunn, trenger barna å utvikle språklig kompetanse som gir gode forutsetninger for samhandling med majoriteten. Deltakelse i SFO vil kunne gi mulighet for minoritetsspråklige barn til å praktisere det norske språket samt lære sosiale koder i uformelle kontekster. Det innebærer at ansatte i SFO legger til rette for språkstimulering og aktiv språktilegnelse i rike omgivelser. I et godt sosialt fellesskap ligger det gode muligheter for å snakke sammen om det de erfarer i lek og samspill, både ute og inne. Leken i SFO har en egenverdi, og barna må få være med i leken for å lære og for å utvikle seg. Læring i SFO foregår gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Personalet i SFO må støtte barna slik at det mestrer og deltar aktivt i språklige handlinger med andre barn.

Trygghet og forutsigbarhet

En viktig forutsetning for å delta i fellesskapet dreier seg om å være trygg. Det innebærer at det i SFO skal legges til rette for et sosialt trygt og anerkjennende fellesskap. For mange barn vil det oppleves trygt at SFO preges av forutsigbarhet.

Trygghet skapes også ved at noe av det man møter i SFO er gjenkjennelig, slik som språk, bilder, plakater og leker. Mange minoritetsspråklige barn har ikke erfaringer fra SFO eller det som kjennetegner norsk skole, og det vil derfor være viktig at personalet har lagt til rette for noe som kan skape gjenkjennelse.

Trygghet handler også om å forstå. Det er en stor fordel spesielt for nyankomne barn at de møter en voksen med samme språkbakgrunn. I tillegg til at eleven på den måten kan spørre om det er noe hun eller han lurer på, kan den voksne gi nødvendig og forståelig informasjon både til barnet, ansatte og foreldrene. Samtidig gir ansettelse av tospråklig personale i SFO gode muligheter for at tospråklige barn får vise sine ferdigheter og kunnskaper. Et flerspråklig personale som også har tilstrekkelig norskkompetanse, kan være gode språkmodeller og bidra til større trygghet. Tospråklige ansatte er også viktige brobyggere mellom skole, SFO og hjem.

Språklig og kulturelt mangfold

I rammeplanen for SFO er det uttalt at skolefritidsordningen skal ivareta, anerkjenne og synliggjøre mangfoldet. Hva innebærer disse verdiene for det flerkulturelle og flerspråklige mangfoldet? Språk er nært knyttet til vår identitet. Det heter videre i rammeplanen at det skal legges til rette for at ulike språk, uttrykksformer og kulturer kan inkluderes i lek og aktivitet. Å bli anerkjent for den man er innebærer å bli sett, hørt og respektert. For flerspråklige barn i SFO, vil det være verdifullt at ansatte sørger for å synliggjøre og ta i bruk det språklige og kulturelle mangfoldet som er representert i SFO.