Overgang fra barnehage til SFO og skole

Fem førsteklassinger sitter stolte på en benk.
Foto: WavebreakMediaMicro/ Adobe Stock

Det å trekke SFO inn i overgangsrutinene er viktig. Det er ofte slik at skolestarterne tilbringer tid i SFO, kanskje et par uker, før skolen starter. SFO har derfor stor betydning i overgangen fra barnehage til skole både for barn og forelde. Et godt samarbeid mellom barnehage og SFO vil skape en bedre forutsigbarhet, helhet og sammenheng for barnet i overgangsfasen. Noe av det viktigste i overgangen mellom barnehage og skole er å skape gode relasjoner til barna, bli kjent med det enkelte barnet for dermed å bygge videre på de erfaringene, kunnskapen og ferdighetene barnet har fra barnehagen. Det kan bidra til å trygge barnet i overgangen. Ens eget navn er viktig for alle barn. De voksne må ha lært seg å si navnet før første møte med barnet. Det hender at barn har navn som er ukjente for den voksne, men ansatte ved SFO bør tilstrebe å kjenne navnene på alle barn, slik at hver og en føler seg velkommen. Snakk med foreldrene eller andre som du vet kan uttale navnet riktig. Vis interesse for barnets morsmål ved å lære deg litt av barnets språk. Det skal ofte ikke så mye til. Hilsefraser og uttrykk for at noe er bra, er uttrykk det kan være greit å begynne med. 

Kontinuitet og sammenheng 

I tillegg til å bli kjent med det enkelte barnet, er det viktig at personalet ved SFO kjenner til barnehagen der barnet har gått. Det kan bidra til kontinuitet og trygghet at barna gjenkjenner objekter i SFO som de hadde i barnehagen. Bøker, bilder og leker er eksempler på slike objekter. Kontinuitet og sammenheng i overgangen er viktig for alle barn, og det kan gi en ekstra trygghet for flerspråklige barn. Dersom barnehagen er et sted hvor det språklige og kulturelle mangfoldet er blitt synliggjort, er det en fordel om personalet i SFO kan videreføre noe av dette. Det å kjenne til hvordan barnehagen tilrettelegger for et inkluderende lekemiljø, gir kunnskap som SFO kan bringe med seg videre.  

Eksempler fra praksis 

Eksempel fra Asker kommune 

Hagaløkka skole i Asker er en barneskole med en stor andel flerspråklige barn. Skolen har gode rutiner for overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. SFO-leder deltar ved overføringsmøter, og de inviterer barnehagebarna til besøksdager i skole og SFO. Skolen har i flere år invitert skolestarterne til Skoleklubb en time en gang i måneden det siste halvåret før skolestart. SFO er trukket inn i Skoleklubben fordi SFO spiller en betydelig rolle i overgangen fra barnehage til skole. Les om skoleklubben ved Hagaløkka Eksempler på hjem-skolesamarbeid

Eksempel fra Skien kommune 

Ved Stigeråsen skole i Skien deltar alltid SFO-leder på overgangsmøtene mellom barnehage og skole. Det legges til rette for besøk i SFO for skolestarterne.  De ansatte i SFO får informasjon om nye barn som begynner i SFO slik at alle de voksne er forberedt når det kommer nye barn. Før oppstarten i august tar SFO-leder kontakt med hver enkelt foresatt for å avtale tidspunkt for oppstart slik at de sikrer at velkomsten og starten blir god. Personalet sørger for å ha god kommunikasjon med foresatte og har dialog om hvordan hver elev trives i SFO.