Samarbeid med hjemmet

Vi ser en gutt som holder to menn i hendene sine.
Foto: Africa Studio/ Adobe Stock

SFO skal legge til rette for god dialog og samarbeid med foreldrene. SFO skal gi foreldrene informasjon om tilbudet, avklare gjensidige forventninger og legge til rette for at foreldre kan bidra i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten.

Rammeplanen for SFO

Foreldre med minoritetsbakgrunn kan ha behov for en grundig forklaring på hva SFO er, og hvilke fordeler det kan ha for barnet å gå i SFO. Mange foreldre til minoritetsspråklige barn har ikke egen erfaring med norsk skole, og kan derfor ha behov for å høre mer om hva skolefritidsordningen innebærer. 

God dialog mellom foreldre og personalet  

Det er viktig at det legges til rette for en dialog der begge parter har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått. Personalet i SFO har ansvaret for at kommunikasjonen er forsvarlig og må vurdere om bruk av tolk er nødvendig. I dialogen bør det framgå hva foreldrene kan forvente av SFO og hvilke forventninger SFO har til foreldrenes deltakelse. Mange steder gjennomføres brukerundersøkelser som ledd i kvalitetsutviklingen av SFO. Dersom brukerundersøkelser gjennomføres, er det en fordel om dette også gjøres tilgjengelig for foreldre som ikke behersker norsk godt nok til å gjennomføre en slik undersøkelse på norsk. 

Informasjon om SFO-tilbudet 

De flerspråklige foreldrene trenger informasjon om rutiner, for eksempel rutiner ved levering og henting, åpningstider og priser. Foreldrene har også behov for informasjon om aktivitetene i SFO, både daglige aktiviteter, men også hvilke turer og ekskursjoner som inngår i årsplanen. Foreldrene trenger også å vite hva slags utstyr barna trenger. Mange steder er det utlånsordninger for utstyr. Dette bør foreldrene få vite om. 

Hjem -skolesamarbeid 

Les mer om  hjem-skole-samarbeid.

Eksempel fra praksis 

Ved Stigeråsen skole i Skien kommune har personalet tett dialog med foreldrene når barna starter på SFO. De er behjelpelig med å gi foreldre personlig og individuell oppfølging ut fra behov. Det kan blant annet handle om hjelp til å forstå åpningstider, hjelp til å søke plass og mulighet for å søke redusert betaling. Skolen arrangerer foreldremøte for flerspråklige skolestartere der foreldrene får informasjon om SFO-tilbudet. Foreldrene organiseres i grupper etter språk og det er tolker til stede. Målet er at alle skal forstå, motta informasjon og bli kjent med hverandre.