Støttemateriell til ny rammeplan for SFO

For første gang er det kommet en rammeplan for SFO. NAFO har laget veiledningsmateriell knyttet til å ivareta, anerkjenne og synliggjøre språklig og kulturelt mangfold i SFO.

Foto av sju barn som løper i gresset mot kameraet. Nederst på bildet står det Språklig og kulturelt mangfold i SFO - veileder for SFO-ansatte
Foto: MonkeyBusiness/ AdobeStock / NAFO

Utdanningsdirektoratet har lagt fram en rammeplan for SFO for første gang. Rammeplanen er en forskrift som skal gjelde fra 1. august 2021. Den gir felles føringer for innholdet i SFO og skal bidra til et likeverdig tilbud for alle barn uansett hvor i landet de bor, og hvilken SFO de går i. I tilknytning til rammeplanen er det utarbeidet støttemateriell. NAFO har bidratt med støttemateriell knyttet til SFO som en arena for integrering og inkludering der anerkjennelse av språklig og kulturelt mangfold står sentralt.

Språklig og kulturelt mangfold i SFO – en veileder for SFO-ansatte

Respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold

Rammeplanen legger vekt på at respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold skal legges til grunn for arbeidet i SFO. Det innebærer at alle barn opplever å være i en kontekst der barn og voksne anser mangfoldet som noe positivt. For minoritetsspråklige barn vil det bety at deres erfaringer og kompetanse gis verdi i fellesskapet og at de ansatte anerkjenner og synliggjør det språklige mangfoldet.

Synliggjøre og aktivere språklig og kulturelt mangfold

Et personale som anerkjenner det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs, legger til rette for å ta mangfoldet i bruk. I støttemateriellet som NAFO har utarbeidet, finner du tips og ideer til hvordan dette kan gjøres i praksis. Det er lenker til forskjellige sider der ansatte i SFO kan hente materiell.

Deltakelse i lek og samtaler

For barn som er i en norskinnlæringsfase kan deltakelse i SFO ha stor betydning. SFO kan være en god språklæringsarena for barn med ulike morsmål. Barn som holder på å lære seg norsk, kan imidlertid oppleve at det er vanskelig å delta aktivt og medvirke når de føler at de ikke behersker språket som snakkes og ikke kjenner de sosiale kodene i barnegruppen. I NAFOs støttemateriell gis det ideer til hvordan personalet i SFO kan støtte barns språkutvikling blant annet gjennom lek, samtaler og høytlesing.

Les mer

Språklig og kulturelt mangfold i SFO – en veileder for SFO-ansatte

Rammeplan for SFO (udir.no)

Støttemateriell til rammeplanen for SFO (udir.no)

Digital konferanse om rammeplanen for SFO (udir.no) – Digital konferanse 12. august der det blant annet blir innlegg om SFO som inkluderingsarena.