Overganger

Overgang mellom ungdomstrinn og videregående opplæring

Overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring kan være utfordrende for mange, og kanskje spesielt for nyankomne elever. Et godt samarbeid mellom skole og skoleeiere og lærere imellom kan lette overgangen. Det er viktig at det finnes rutiner for overføring av relevant informasjon.

Karriereveiledning

God karriereveiledning kan være en forutsetning for å foreta gode utdanningsvalg. Det er viktig at elever og foresatte får informasjon om hvilke muligheter elevene har, på et språk de forstår. Mange steder i landet holdes det egne informasjonsmøter med tolker til stede i god tid før søknadsfristen til videregående opplæring. Å ta riktige utdanningsvalg er avgjørende for å hindre frafall.

Årshjul for overgang mellom grunnskole og videregående

I Nordland har fylkeskommunen i samarbeid med Bodø og Beiarn kommuner gått sammen om å lage et årshjul for 10. trinn som skal forberede elever, foresatte og lærere på overgangen til videregående opplæring. I dette årshjulet er det er lagt inn eget foreldremøte med tospråklige lærere eller tolk, hospitering på vgs. for elever med vedtak om særskilt språkopplæring samt kommunikasjon mellom rådgivere på de ulike skolene og overlevering av permer i grunnleggende norsk.
Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, Nordland,2016-2017

Elever som kommer til Norge sent på ungdomstrinnet

En del av elevene som kommer sent på ungdomstrinnet, har liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Selv om de bare har kort tid bak seg i norsk grunnskole, har de krav på å få vitnemål, og det gir rett til videregående opplæring. Det stilles ingen krav verken om norskferdigheter eller fagkunnskaper for inntak. Denne elevgruppa kan ha behov for mer grunnskoleopplæring. Noen kommuner tilbyr et ekstra frivillig år i grunnskolen, andre steder kan elevene gå over i grunnskole for voksne som kan være lokalisert enten på voksenopplæringen eller på en videregående skole. En tredje mulighet er å gå over i et innføringstilbud på videregående nivå. Elever og foresatte må gis informasjon om hvilke tilbud som finnes lokalt, og hva slags innhold tilbudene har.

Forberedelse til videregående opplæring for elever med kort botid

I videregående opplæring skjer overgangen fra innføringstilbud til ordinær klasse normalt ved skolestart etter at elevene selv har søkt seg inn på ønsket utdanningsprogram. Det er imidlertid viktig at man også i innføringstilbud legger til rette slik at elevene settes i stand til å foreta gode utdanningsvalg. Som andre nyankomne trenger de informasjon om det norske utdanningssystemet på et språk de forstår.

Kombinasjonsklasse

I mange fylker samarbeider videregående skole og voksenopplæring om et felles innføringstilbud for nyankomne elever mellom 16 og 24 år. Dette kalles ofte en Kombinasjonsklasse. Felles for elevene innenfor et slikt tilbud er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang. I kombinasjonsklassene kan man samle elever med grunnskole fra hjemlandet og rett til videregående opplæring, elever uten norsk grunnskole og uten fullført grunnskole fra hjemlandet og elever som er skrevet ut av norsk grunnskole, men har behov for mer grunnskoleopplæring. Tidligere gikk mange av disse elevene i voksenopplæringen. Når opplæringen legges til en videregående skole, får de gå på skole med jevnaldrende. Det har vist seg svært motiverende.

Hospitering

Mange skoler lar elevene i innføringstilbud hospitere i ordinære klasser før de skal søke utdanningsprogram. På Åssiden videregående skole i Drammen starter man med å la elevene i innføringsklassene besøke alle utdanningstilbudene som skolen har, og deretter kan hver enkelt hospitere på utdanningsprogram de vil vite mer om. Slike hospiteringsordninger kan bidra til færre feilvalg og dermed mindre frafall.
Film: Overgang fra innføringstilbud til ordinær opplæring

Etter overgang til ordinær opplæring

Elever med kort botid i Norge vil møte mange utfordringer både språklig og faglig når de er overført fra et innføringstilbud til ordinær undervisning. Innføringstilbudet skal ha gitt elevene et godt grunnlag å bygge videre på, men de vil fortsatt ha behov for tilpasset norskundervisning og tospråklig støtte i fagopplæringen. Det er vesentlig at lærere i fellesskap tar ansvar for elevenes språk- og fagutvikling. Det er viktig at elevene får arbeide med utvikling av ord, begreper, språklige strukturer og ulike teksttyper i alle fag og på tvers av fag. Da vil de raskere både få god språkkompetanse og nå faglige mål.
Les mer om språkutviklende undervisning

Les mer: Overganger for elever i videregående opplæring