Integrert fag- og språkopplæring

En gruppe deltakere sitter rundt et bord. På bordet ligger et ark som de skriver på. Bak står en flippover. Der står de en avstemning, å stemme, en beslutning, å beslutte.Substantivene er skrevet i blått og verbene i grønt.
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Hvorfor integrert fag- og språkopplæring?

Å lære fag på skolen er på mange måter å lære fagets språk.

(Maagerø, s. 87, 2015)

Å være oppmerksom på språk, språkutvikling og norskferdigheter er ikke bare norsklærerens jobb. Å utvikle språk er tett forbundet med å utvikle eksempelvis fagkunnskaper, fagkompetanse eller kjennskap til ulike temaer. I noen tilfeller finnes begrepene og uttrykkene allerede på et språk deltakerne kjenner fra før. Andre ganger må begrepene læres eller settes inn i en ny kontekst. I fagtekster kan også gråsoneord og førfaglige begreper by på utfordringer og i ytterste konsekvens hindre forståelse av fagstoff. Alle som jobber med deltakere som er nye i den norskspråklige konteksten, bør ta et ansvar for språklæring, enten det er i klasserommet, i praksis, på ekskursjoner eller andre læringsarenaer.

Grunnleggende ferdigheter skal øves i alle fag. Hva er grunnleggende ferdigheter (udir.no) Grunnleggende ferdigheter i overordnet del.

Sirkelen for undervisning og læring i voksenopplæring

Sirkelen for undervisning og læring er en didaktisk modell som kan være til hjelp i planlegging i alle fag og på alle nivåer når en ønsker å legge til rette for en integrert fag- og språkopplæring. Sirkelen tar høyde for at ikke alle deltakere har det akademiske språket som kreves for å følge fagundervisning i ulike fag. Ved å bruke modellen kan vi legge opp til en undervisning som kombinerer fag og språk.

Lese- og skriveopplæring for voksne

Lese- og skriveopplæring er grunnleggende ferdigheter som må trenes i alle fag. Ansvaret for denne opplæringen kan ikke overlates til norsklæreren eller grunnmodulen alene. For å kunne lese med forståelse kreves et godt ordforråd, men også gode nok avkodingsferdigheter for å hente ut mening av komplekse setninger og oppgaver (Allemano, 2013). Mer om lese- og skriveopplæring for voksne.

Ta i bruk hele den språklige kompetansen

Alle deltakerne i voksenklasserommet snakker allerede flere språk. Noen deltakere har allerede et akademisk språk eller fagspråk på ett eller flere språk og trenger å hente fram og aktivere dette for å kunne oversette til norsk. Andre har ikke hatt så mye formell opplæring og har kanskje ikke lært fagbegreper o.l. Likevel kan det være lettere å lære fagbegrepet på eget morsmål eller et språk man kan fra før. Ved å bruke hele den språklige kompetansen kan deltakerne aktivere forkunnskaper og skape grunnleggende forståelse og få en kontekst for arbeidet de skal i gang med. Bruk av flere språk i klasserommet (lenke). Flerspråklige assistenter i voksenklasserommet

Bildestøtte / visuell støtte

Å bruke visuell støtte kan være en god hjelp når læreren ikke har et felles språk med deltakerne eller for å styrke deltakernes forståelse. Det er imidlertid viktig å ta høyde for at bilder gjerne tolkes ut fra en kulturell kontekst og at forståelse av et bilde derfor vil variere avhenging av deltakerens bakgrunn. Bildebanker som Pixabay, Pexels og Unsplash er sider hvor du kan finne bilder og illustrasjoner og bruke dem vederlagsfritt til læringsmateriell uten kommersielt formål.

Lignende sider

Språklæring i alle fag

Litteratur

Allemano. J, Testing the Reading Ability of Low Educated ESOL Learners (2013), Apples- Journal of Applied Lanfuage Studies

Maagerø og Tønnesen (red). Å lese i alle fag (2015), Universitetsforlaget