En god start for nyankomne elever

I løpet av det nye skoleåret vil mange skoler ta imot elever som nylig har kommet til Norge. Hvordan kan skolen gi nyankomne elever og deres foresatte en god start på skolen?

Foto 2
Foto 1

Nytt skoleår med nyankomne elever

Vi går et nytt skoleår i møte, og mange skoler skal ta imot elever som nylig har kommet til Norge. På denne siden har vi samlet ressurser som kan være til hjelp, når man skal ønske nyankomne elever og deres foresatte velkommen til skolen.

Bli kjent med elevene

Alle elever har sin historie og bakgrunn, og de vil ha ulike forventninger og behov. For å gi elever tilpasset opplæring er det viktig å gjøre seg godt kjent med deres språk- og skolebakgrunn, i tillegg til deres interesser og livssituasjon. Dette gjøres både gjennom kartlegging, samtaler med eleven og de foresatte, og observasjon av eleven på skolen. Ved å bli godt kjent med elevene kan man legge til rette for at de raskt kommer i gang med læring av både fag og norsk, og kommer i kontakt med sine klassekamerater.

Det første møtet

Inntakssamtalen er ofte nyankomne elevers første møte med den norske skolen. Den er derfor viktig for å gi elevene en god start på skolen og for å skape en positiv relasjon mellom skole og hjem. Gjennom inntakssamtalen får også skolen informasjon som er med på å danne grunnlaget for hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Siden nyankomne elever og foresatte ofte har begrenset kjennskap til det norske skolesystemet, er det viktig at de får anledning til å stille sine spørsmål og blir hørt i samtalen. Tolk eller tospråklig lærer kan være nødvendige for å sikre forståelsen.

Informasjonsmateriell på ulike språk

Oversatt materiell kan være en nyttig hjelp for nyankomne familier. Hos Utdanning.no finner man informasjon og oversikt over det norske skolesystemet på norsk og femten andre språk. Man kan også finne informasjon om regelverk knyttet til skolemiljø på ulike språk fra Utdanningsdirektoratets nettside. Noen skoler har oversatt et eget velkomstskriv med informasjon om skolen til flere språk. Hos Tema morsmål kan man finne eksempel på et slikt informasjonsskriv fra Haga skole, som er oversatt til 20 språk.

Temasider om nyankomne elever

NAFO har egne temasider som handler om mottak og opplæring av elever med kort botid i landet.