Brevvenner

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i opplegget

Elevene skal brevveksle med elever ved skolen som nylig har kommet til Norge. Opplegget kan foregå parallelt som de nyankomne elevene lærer seg å skrive. Det er en fordel om man kan legge opp til utveksling av e-poster. Da får elevene mulighet til å utvikle digitale ferdigheter parallelt med skriveferdigheter. Temaene for brevvekslingen kan planlegges i forveien og gjerne i samarbeid med lærerne til de nyankomne elevene. Temaene kan ta utgangspunkt i hva elevene har lært og er opptatt av.

Tidsramme

Over lengre tid, for eksempel i noen måneder eller over et helt skoleår.

Målet med undervisningsopplegget

Målet med dette undervisningsopplegget er at elevene skal gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre. De skal lære seg å tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper. De skal utvikle og gjennomføre sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn. De lærer om språkbakgrunnen til de nyankomne, og om hva det vil si å lære et andrespråk.

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

Til å begynne med kan elevene få anledning til å bli kjent med hverandre. Valgfagslevene kan invitere de nyankomne til et første møte der de hilser på hverandre og blir kjent. Alle kan fortelle kort om seg selv og sin bakgrunn. Man kan også bli kjent gjennom diverse bli-kjent-leker og navneleker.

På det første møtet kan alle også fortelle hverandre om sine interesser og finne noen potensielle brevpartnere, altså avtale hvem som skal skrive med hvem.

Etter hvert kan man dele seg i par eller grupper for videre samarbeid og planlegging av hva brevvekslingen skal handle om, og hvordan det skal foregå i praksis.

Planlegging

Etter å ha delt seg i grupper kan hver gruppe gå gjennom temaer og rammer for brevskrivingen. Temaene bør ta utgangspunkt enten i temaene for valgfaget, i interessene til elevene eller baseres på enkeltelevenes innspill og ønsker.

Det kan legges opp til kontinuerlige fysiske møter mellom brevvennene i tillegg til at de skriver til hverandre. For eksempel kan elevene sende hverandre brev én-to ganger i måneden og møtes iblant. De bør planlegge hvor, når og hva de skal gjøre sammen. Det bør også planlegges hvilke dager man skal sende brev på, og om det skal være noe fast lengde på brevene.

Gjennomføring

Elevene skriver brev til hverandre og møtes jevnlig. Man kan avtale å gjøre noe hyggelig sammen mens man arbeider med stoffet og snakker om temaene som har vært tatt opp i brevene. Man kan diskutere språket og uttrykksmåter på den ene siden, og utdype innholdet og utforske hverandres tanker på den andre. Slik kan man utveksle kunnskaper og erfaringer.

Valgfagelevene kan parallelt føre en logg og dokumentere hvordan arbeidet går. Loggen kan senere brukes i valgfagtimene for avsluttende presentasjon av arbeidet, diskusjon med de andre valgfagselevene og eventuelt vurdering.

De nyankomne elevene kan benytte seg av brevene og ta opp ukjente ord og uttrykksmåter fra det levende skriftspråket i sine norsktimer.

Vurdering

Elevene i valgfaget presenterer sin brevvenn for de andre i klassen,
det skrives logg og selve arbeidet presenteres i gruppa ved hjelp av noen punkter, for eksempel: Hvorfor er brevskrivingen nyttig for elevene som er nye i Norge? Hva vil det si å skrive på sitt andrespråk? Hvorfor er denne typen arbeid verdiskapende? Hva er problematisk ved brevvekslingen? Hvordan kan man gå videre for å bli mer kjent?