Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre skal gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Elevene skal blant annet kartlegge behov i lokalsamfunnet og planlegge og gjennomføre praktiske tiltak. Å gjøre en innsats for andre kan åpne opp for kulturmøter og positiv relasjonsbygging i et flerkulturelt samfunn. For eksempel kan man organisere aktiviteter for unge asylsøkere på asylmottak, arrangere fotballkamper, kinokvelder eller bokkaféer, være besøksvenn for eldre mennesker eller klippe gresset til naboen.

Læreplan i valgfaget innsats for andre (udir.no)

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis
  • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
  • gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
  • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene er ment som et utgangspunkt eller inspirasjon for lærere til å utvikle egne opplegg tilpasset sine elevgrupper. Tidsrammen på oppleggene varierer fra et par uker til et helt skoleår. Læreren bestemmer selv varigheten på opplegget.

Frivillig arbeid i nærmiljøet

Elevene skal gjøre seg kjent med hva som finnes av frivillig arbeid i nærmiljøet, finne ut om det er behov som ikke dekkes, og planlegge eventuelle tiltak.

Bli kjent med nyankomne elever

Elevene inviterer medelever som er nye i Norge til jevnlige besøk for å bli kjent gjennom ulike aktiviteter.

Inkludering i friminuttene

Elevene skal arrangere sosiale aktiviteter for å bidra til et inkluderende miljø på skolen. Aktivitetene skal ivareta kulturelt mangfold, og det legges spesiell vekt på å inkludere elever som ikke kan så godt norsk.

Dugnad

Elevene skal kartlegge behov for frivillig innsats, planlegge tiltak og gjennomføre dugnad.

Leksehjelp

Elevene skal bli kjent med elever på barneskolens 7. trinn og hjelpe dem med lekser.

Brevvenner

Elevene skal brevveksle med elever ved skolen som nylig har kommet til Norge.

Hvordan tilpasse kommunikasjonen til elever som ikke kan så godt norsk?

De fleste skoler har noen elever som enda ikke snakker så mye norsk. Når alle elever skal inkluderes, kan det være behov for å tilpasse kommunikasjonen. Her er noen tips til elevene når de skal kommunisere med medelever som ikke snakker så mye norsk.

Aktuelle lenker

Ung inkludering (unginkludering.no) – frivillig organisasjon med utspring i valgfaget Innsats for andre i Bærum kommune. Organisasjonen tilbyr blant annet veiledning til skoler som vil jobbe med inkludering i praksis.

Valgfaget «Innsats for andre» (skrivesenteret.no) – Undervisningsopplegg med forslag til skriveramme for rapport.