Bli kjent med nyankomne elever

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i undervisningsopplegget

Elevene skal invitere medelever som er nye i Norge på jevnlige besøk for å bli kjent gjennom ulike aktiviteter. Elevene i valgfaget skal planlegge, sette i gang og evaluere aktivitetene. Mange skoler og kommuner har mottaksklasser eller velkomstklasser der de nyankomne elevene går den første tiden. Elevene fra disse klassene kan inviteres til valgfagsgruppa, for eksempel annenhver uke. De ukene det ikke er besøk, benyttes til evaluering og planlegging av neste møte.

Tidsramme

Kan foregå gjennom et helt skoleår, eller deler av året. Det er en fordel om det foregår over tid for å legge til rette for at elevene blir trygge på hverandre, lærer av hverandre og blir kjent.

Målet med undervisningsopplegget

I dette undervisningsopplegget skal elevene planlegge, utvikle og gjennomføre sosiale tiltak for å inkludere elever som er nye i Norge og ikke kan så godt norsk. God kommunikasjon er viktig for å føle seg forstått og inkludert. Det er viktig at elever som holder på å lære seg norsk, får anledning til å praktisere språket sammen med jevnaldrende majoritetsspråklige ungdommer.

Gjennom undervisningsopplegget får begge elevgruppene anledning til å bli kjent, de kan bygge nettverk, utvide perspektiver og få relevant erfaring. Elevene i valgfaget må i tillegg øve på å tilpasse kommunikasjonen i møtet med elever som ikke kan så godt norsk.

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid – hvordan er det å være ny i Norge?

Før lærer og elever går i gang med å planlegge hva de skal gjøre, kan det være hensiktsmessig med en samtale om hva det vil si å være nyankommen elev i Norge. Læreren kan for eksempel bruke aktuelle nyhetssaker nasjonalt eller lokalt som utgangspunkt for samtale og stille spørsmål for å finne ut av hva elevene kan om temaet. Det kan også være en idé å stille spørsmål om noen av elevene selv har flyttet, eller om de kjenner noen som har flyttet til eller fra et annet land. Kjenner de noen som er kommet til Norge? Har de venner som nylig har kommet til Norge? Hva tenker de om hvordan det oppleves å være ny i Norge? Deretter må elevene finne ut hvordan opplæringen av nyankomne elever organiseres på skolen eller i kommunen. Finnes det en mottaksklasse på skolen, eller ved en annen skole i nærheten, enten på barnetrinnet eller på ungdomstrinnet? Lærer kan ha gjort et forarbeid for å finne ut om det er aktuelt å invitere nyankomne elever inn i valgfagsgruppa.

Planlegging av tiltak

Det neste steget er å planlegge hva valgfagselevene vil gjøre. Dersom de vil invitere elever til klassen, må de først vite noe om elevene. Har de lyst til å komme på besøk? Lar det seg gjøre at de kommer til klassen? Kanskje valgfagselevene først kan besøke mottakselevene? Ettersom noe av målet med å invitere nyankomne elever til valgfagsgruppa, er at de nyankomne elevene skal få praktisert det norske språket, må elevene planlegge aktiviteter der språket tas i bruk. Det kan i første omgang være ulike bli-kjent-leker og forskjellige spill.

Første møte: Besøk mottaksgruppe / velkomstgruppe

Valgfagselevene og lærer besøker mottaksgruppa på ungdomstrinnet. Valgfagselevene har på forhånd planlagt en bli-kjent-lek. De nyankomne elevene presenterer seg og sier noe om landet de kommer fra. Valgfagselevene inviterer så de nyankomne elevene til deres klasse og det gjøres avtale om når og hvordan de skal komme til skolen. Her har også lærerne i de to klassene et ansvar for å ha gjort avtale på forhånd.

Evaluering og planlegging av neste besøk

I neste valgfagstime snakker elevene om hva de opplevde. Relevante spørsmål å stille seg kan være:

  • Hvordan fikk de kontakt med de andre elevene?
  • Hvordan fungerte leken de hadde forberedt?
  • Hva kunne vært annerledes?
  • Hva kan passe å gjøre neste gang de nyankomne elevene kommer på besøk?

Jevnlige besøk av de nyankomne elevene

For hver gang valgfagselevene har besøk, har de på forhånd planlagt aktiviteter med utgangspunkt i at de stadig blir mer kjent. Aktivitetene legges opp slik at alle får anledning til å snakke mest mulig. Det er fint å samle inn ideer til spill og leker som kan egne seg. Etter hvert når elevene blir mer kjent, vil de også bli mer vant til det norskspråklige nivået til hver av de nyankomne elevene. Dermed kan de lage samtalegrupper om forskjellige temaer som elevene er opptatt av. Lærerne kan være behjelpelige med å tenke ut oppgaver som kan være aktuelle og ideer til hvordan det legges opp.

Uken etter besøket, benyttes valgfagstimene til evaluering av besøket og til planlegging av neste gang. Læreren til mottakselevene kan noen ganger legge opp til en evaluering der de nyankomne elevene snakker med den tospråklige læreren om deres opplevelse av besøkene. Dette kan eventuelt oversettes og formidles valgfagselevene.

Lær av hverandre!

Valgfagselevene kan med fordel spørre de nyankomne elevene om ord og uttrykk på deres språk. På den måten kan elevene lære litt om ulike språk og samtidig vil de nyankomne elevene oppleve at det de bringer med seg av kunnskap og erfaringer, betyr noe for valgfagselevene. Kanskje kan klasserommet der valgfagsgruppa holder til få noen fine plakater med ord og uttrykk på de språkene deres gjester representerer?

Vurdering

Lærer observerer elevene i timene og registrerer engasjement og initiativ. I tillegg vil underveisvurderingen foregå ved hjelp av logg. Elevene skriver logg etter hvert møte og gjør sin evaluering og merknader for videre arbeid.

Aktuelle lenker

Om oss | Ung inkludering

Nyankomne 6-16