Frivillig arbeid i nærmiljøet

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i opplegget

Elevene skal få oversikt og gjøre seg kjent med hva som finnes av frivillig arbeid i lokalsamfunnet og finne ut om det er behov som ikke dekkes av eksisterende frivillig arbeid. Videre skal elevene planlegge tiltak for å dekke behovene og eventuelt gjennomføre tiltakene.

Tidsramme

Dette opplegget kan gå over 2-3 måneder. Eller det kan være et oppstartsopplegg for planlegging av et prosjekt som kan gå over hele skoleåret.

Målet med undervisningsopplegget

Målet med dette undervisningsopplegget er utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer ved å bruke lokalsamfunnet. Elevene må lære å se forbindelse mellom frivillig arbeid og målgruppe og hvordan man kan nå ulike målgrupper. Gjennom kjennskap til frivillig arbeid i nærmiljøet kan elevene oppdage behov som ikke er dekket og planlegge og utvikle sosiale tiltak for nye målgrupper.

Undervisningsopplegget steg for steg

Forarbeid

I dette undervisningsopplegget kan man gjerne starte med en samtale om frivillig arbeid. Forslag til refleksjonsspørsmål kan være: Hva innebærer et inkluderende samfunn? Hva betyr det å ta vare på hverandre gjennom frivillig arbeid? La elevene summe sammen i par eller mindre grupper og sette opp noen stikkord for hva de kjenner til av frivillig arbeid.

Kartlegging av frivillige organisasjoner i lokalmiljøet

Elevene finner ut hvilke organisasjoner og lokallag som finnes i nærområdet rundt skolen og der de bor. De kan for eksempel lete på Internett eller de kan kontakte kommunen. Elevene lager en oversikt over hvilke organisasjoner/ lag som er representert i nærmiljøet. Organisasjonene elevene finner fram til, kan settes inn i et tankekart som senere kan bygges ut med mer informasjon. Videre kan elevene undersøke hvilke verdier de ulike organisasjonene fremmer, og hvordan de utrykker dette.

Hva slags type arbeid gjennomføres av organisasjonene?

Når elevene har funnet ut hvilke organisasjoner som er representert i deres nærmiljø, kan neste skritt være å sette seg inn i hvilke typer oppgaver de ulike organisasjonene/ lagene gjennomfører. Man kan for eksempel kontakte organisasjonene eller personer man kjenner som jobber frivillig i nærområdet. Elevene kan forberede og gjennomføre et intervju, eller kanskje noen organisasjoner er åpne for at elevene kan være med i en slags deltakende observasjon. Elevene kan jobbe i par eller mindre grupper.Kortfattet informasjon eller stikkord om hva slags type arbeid de ulike organisasjonene gjennomfører, kan legges inn i tankekartet elevene har laget.

Videre kan elevene formulere noen tanker og refleksjoner rundt hvilke målgrupper som ikke nås gjennom eksisterende arbeid og eventuelt behov for annet frivillig arbeid. Dette er et utgangspunkt for planlegging og eventuelt gjennomføring av tiltak.

Presentasjon for klassen

I en kort presentasjon kan elevene fortelle om organisasjonen de har snakket med eller besøkt og eventuelle behov som ikke er dekket. I forlengelsen av prestasjonene vil det være naturlig å snakke mer om hva man kan gjøre for å møte disse behovene. Eksempler på tiltak kan være mer aktiviteter for de eldre på eldresenteret, arenaer der nyinnflyttede innvandrere kan praktisere norsk eller uteplasser i boområdene som kan føre til mer sosialt samvær ute.

Planlegging av tiltak

Nå kan elevene i par eller mindre grupper arbeide med å planlegge tiltak. Opplegget kan avsluttes her, eller dere kan velge å gjennomføre et eller flere av tiltakene. Dette arbeidet bør pågå over tid. Dette opplegget kan derfor inngå i planleggingen av skoleåret, og tiltakene gjennomføres utover året.

Flere tips til tiltak finner dere i undervisningsoppleggene Bli kjent med nyankomne elever, Inkludering i friminuttene og Dugnad.

Vurdering

Ved å bygge ut tankekartet fra første del av undervisningsopplegget og sammenligne disse kan elevene være med å vurdere hva de har lært. Dette kan gjennomføres enten ved at elevene skriver et refleksjonsnotat eller at de samtaler i mindre grupper før en felles oppsummering i gruppa.