Inkludering i friminuttene

Undervisningsopplegg til valgfaget Innsats for andre

Innholdet i undervisningsopplegget

Elevene skal arrangere ulike sosiale aktiviteter i friminuttene for å bidra til et godt og inkluderende miljø på skolen. De skal kartlegge muligheter og behov, samt planlegge og lede de praktiske tiltakene. Det er også mulig å benytte annen egnet tid som for eksempel aktivitetsdager eller ulike merkedager til aktivitetene. Mange skoler har elever som er nye i Norge og som ikke kan så godt norsk. Det er spesielt viktig at disse elevene inkluderes i aktivitetene i friminuttene. Aktiviteter som ivaretar skolens tradisjoner og samtidig åpner for flerkulturelle perspektiver, vil nå mange elever. I dette opplegget er det derfor viktig å finne varierte aktiviteter som kan ledes av elevene under tilsyn av lærere.  

Tidsramme

Over tid, for eksempel gjennom et helt skoleår, eller periodevis.

Målet med undervisningsopplegget

Elevene skal planlegge, utvikle og gjennomføre sosiale tiltak på skolen. Gjennom disse aktivitetene kan de bidra til et mer inkluderende samfunn. Formålet med opplegget er å danne grunnlag for vennskap på tvers av språkbakgrunn, kulturell bakgrunn, alder og fritidsinteresser. I tillegg kan opplegget bidra til at elevene setter pris på mangfoldet på skolen. 

I dette undervisningsopplegget legges det spesiell vekt på inkludere elever som er nye i Norge. God kommunikasjon er viktig for å føle seg forstått og inkludert. Å tilpasse kommunikasjonen til elever som ikke kan så godt norsk, er derfor viktig. Gjennom å ta del i sosiale fellesskap på skolen, åpnes flere arenaer der de kan praktisere det norske språket.

Forslag til aktiviteter  

Det er viktig at elevene selv er med på å bestemme aktivitetene, men her er en liste med forslag: 

 • Arrangere turneringer med ballspill som fotball, håndball, basket eller kanonball (kamper kan for eksempel foregå i storefri over en periode). 
 • Spill og lek (for eksempel bordtennis, badminton, kubb og hoppetau).
 • Introduserere idrettsgrener som er mindre kjent i Norge (for eksempel danne Cricket-lag). 
 • Vinteraktiviteter som aking, bygging av snøborg eller isfigurer. 
 • Håndarbeidsgruppe med håndarbeidstradisjoner fra flere land.  
 • Lage utstilling av gjenbrukskunst der elevene lager kunstverk av ting de finner i uteområdene rundt skolen. Kunstverkene kan stilles ut på skolen eller i klasserommet i etterkant. 
 • Musikkgruppe der elevene lytter til og forteller om musikktradisjoner fra flere land.  
 • Lesesirkel med forfattere fra ulike land.  
 • Plukke planter og nyttevekster sammen som kan brukes til å gjennomføre læringsaktiviteter i naturfag eller mat- og helse. 
 • Lage mat fra flere land.  
 • Folkedansgruppe med danser fra forskjellige land.  
 • Gruppe som jobber med synliggjøring av høytider fra mange land gjennom skoleåret. 
 • Språkgruppe som jobber for å framheve betydningen av flerspråklighet i samfunnet ved å synliggjøre språkmangfoldet på egen skole og markere den Europeiske språkdagen 26. september eller morsmålsdagen 21. februar.
 • Sjakkgruppe. 

Undervisningsopplegget steg for steg

Førforståelse

I forkant av undervisningsopplegget kan man samtale med elevene om hva som menes med et inkluderende samfunn, hvem som har ansvar for å inkludere og hvordan elevene kan benytte aktiviteter utenfor klasserommet til å bli kjent med elever de ellers ikke er så mye sammen med. Det er spesielt viktig å inkludere elever som er nye og ikke kjenner så mange fra før. Et naturlig utgangspunkt er å bruke elevenes egne erfaringer for å få i gang gode refleksjoner rundt inkludering. Har noen av elevene selv flyttet til et nytt sted eller begynt på en ny skole? Eller kanskje de selv eller noen de kjenner har flyttet til et nytt land? Hvordan opplevdes det?

Kartlegging av tid, sted og interesse

Kartlegg hvilke tidspunkt og steder som kan benyttes til aktiviteter.

Kartlegg interessen for aktiviteter i friminuttene blant elevene på skolen. Lag for eksempel et spørreskjema. Eksempler på spørsmål kan være hvor mange som er interessert i et aktivitetstilbud i friminuttene, hvor ofte og hva slags type aktivitet de kunne tenke seg.

Tenk spesielt over hvordan dere sikrer at alle elever får mulighet til å si sin mening. Kanskje kan det være en idé å oppsøke noen klasser og fortelle om prosjektet før elevene skal svare på spørreskjemaet? Se også Hvordan tilpasse kommunikasjonen til elever som ikke kan så godt norsk?

Planlegging av aktiviteter 

 • Ut fra svarene fra kartleggingen finner valgfagselevene i fellesskap fram til et utvalg aktiviteter som ivaretar språklig og kulturelt mangfold. 
 • Elevene i valgfaget fordeler seg i grupper. Hver gruppe har ansvar for å planlegge og gjennomføre én aktivitet. 
 • Lag en oversikt over tidspunkter og steder for de ulike aktivitetene, og hvilke lærere som kan legge inspeksjonen til hvilken aktivitet. 
 • Hver gruppe lager en enkel presentasjon av sin aktivitet som inneholder en kort beskrivelse av aktiviteten, bilde og informasjon om påmelding.  
 • Alle presentasjonene samles og spres til de øvrige elevene på skolen, for eksempel i et hefte, som oppslag på vegger, eller digitalt (på storskjerm eller læringsplattform). Også her er det viktig å sikre at alle elever forstår informasjonen og får samme mulighet til å delta.  

Gjennomføring  

Elevene avholder aktivitetene et bestemt antall ganger og noterer ned sine erfaringer. Det bør settes av tid mellom hver gang til at gruppene kan evaluere og gjøre eventuelle justeringer ut fra hva som fungerte bra og mindre bra.  

Forslag til vurdering 

Elevene kan skrive logg eller refleksjonsnotater underveis om forberedelsene og gjennomføringen av aktivitetene. Notatene kan inneholde en kort beskrivelse av arbeidet, og en vurdering av positive og negative sider ved opplegget. Her kan man også beskrive eventuelle justeringer som er gjort underveis. 

Elevene kan holde en avsluttende presentasjon for valgfagsgruppa der de forteller om aktiviteten og innleder til diskusjon der elevene vurdere hvor vellykket aktiviteten var. Som en del av sluttvurderingen av arbeidet kan elevene også foreta intervjuer med noen av elevene som har deltatt i opplegget.