Tre bilder. 1. barn på tur i naturen, 2. En voksen og et barn leser sammen i en bok, 3. en voksen og to barn lager mat sammen.
Foto: Adobe Stock/ NAFO

Arbeid med språk

Minoritetsspråklige barn er en heterogen gruppe. Mange barn behersker to eller flere språk, og noen er i en nybegynnerfase i sin norskutvikling. Ved å være oppmerksomme på flerspråklige barns behov, kan SFO være en arena der den som holder på å lære seg norsk, får anledning til å bruke språket og bli lyttet til. I en trygg sosial atmosfære og ved å være deltaker i lek og aktiviteter, får barnet benyttet språket, får prøvd det ut og får tilbakemelding fra andre. Slik kan SFO være en god arena for språkutvikling på andrespråket.

Muntlige ferdigheter er nødvendig både for å lære og for å delta i sosiale aktiviteter. En som holder på å lære seg norsk, trenger blant annet å lære hvordan en på en god måte kan spørre om å bli med i leken. Personalet kan bidra med ord og uttrykk som gjør det lettere for eleven å kunne delta i ulike aktiviteter.

Gode samtaler

Måltidet i SFO er en sosial arena som handler om mer enn bare å spise. I rammeplanen for SFO står det blant annet at:

Måltidet er en daglig, hverdagsnær arena, som handler om mer enn maten som spises. SFO bør legge til rette for måltidsglede med gode samtaler, deltakelse og opplevelse av fellesskap hos barna.

Måltidet gir en god ramme for samspill og dialog. Under måltidet er det mange som vil fortelle, det blir samtale og diskusjoner. Samtidig er det viktig at personalet er bevisst på å skape gode samtaler som inkluderer alle. Nyankomne flerspråklige barn vil kanskje være stille fordi de mangler norske ord å uttrykke seg med. Personalet bør være oppmerksomme, anerkjenne og lytte til den enkelte og dermed hjelpe til med å utvide samtalen. Flere språk kan inngå i samtalen og det gir god anledning til å skape nysgjerrighet for andre språk, lære ord og uttrykk av hverandre. Samtalen under måltidet kan bidra til å skape interesse for, og kunnskap om egen og andres kultur og identitet.

  • Åtte nasjonale sentre har gått sammen om å lage heftet Måltidet som pedagogisk arena. Heftet er laget med barn i barnehage som målgruppe, men kan være en inspirasjon for personalet i SFO.
  • Les her om Språkutviklende-samtaler.
  • Læringsressursen SAMMEN kan brukes i arbeidet med tverrfaglige tema i LK 20. Oppgavene kan bidra til å stimulere barnas skaperglede, engasjement og utforskertrang. Oppgavene egner seg godt som utgangspunkt for samtale og refleksjon og til å trekke inn det internasjonale perspektivet.

Eksempel fra praksis

I skolefritidsordningen ved Levre skole i Bærum kommune bruker de matlagingsaktiviteten til å snakke om hvor de forskjellige krydderne kommer fra. De lager mat fra flere land, det lekes leker og spilles musikk fra forskjellige land.

Arbeid med ord og begreper

For barn som holder på å lære seg norsk, er ordlæring helt essensielt. Mange har begreper og ord på sitt morsmål, men mangler det tilsvarende ordet på norsk. Andre barn trenger å lære både ordet og begrepet.Barn møter nye ord i undervisningen og trenger å praktisere ordene. Da er det fint å kunne møte de samme ordene i SFO, møte dem i ulike sammenhenger og få mulighet til å ta ordene i bruk. Det er en stor fordel om personalet i SFO har samarbeid med lærerne slik at de kjenner til temaer barna jobber med i klasserommet. Det gir god anledning til å bruke ord fra temaet på forskjellige måter. Les om forskjell mellom ord og begrep, prinsipper for arbeid med ord og begrep og forslag til metoder.

Høytlesning

Barn som går i SFO vil ha glede av å bli lest for. Høytlesning gir tilgang til tekster over barnas eget lesenivå og det kan stimulere til egen leseutvikling. Å bli lest høyt for gjør at barna blir kjent med hvordan fortellinger er bygd opp og det kan hjelpe barna videre til å bli gode skrivere. Dette skjer ikke av seg selv, men blant annet er det viktig å velge bøker som egner seg for elevgruppa. I en flerspråklig elevgruppe må man ta hensyn til barnas norskspråklige kompetanse når det blir lest på norsk. Det kan hjelpe med konkreter, bilder og ordforklaringer og samtidig spiller valg av tema inn. Under høytlesningen må den ansatte være oppmerksom på hvordan innholdet blir forstått og gi rom for spørsmål og forklaringer.

Flerspråklige fortellinger

Nettstedet Tema Morsmål har utviklet en nettressurs med digitale flerspråklige fortellinger. Ressursen inneholder fortellinger fra ulike deler av verden og det fortelles både på norsk og et annet morsmål samtidig. Fortellingene er laget som filmer og de ligger på NAFOs filmkanal. De flerspråklige fortellingene er publisert som bildebøker og tekstark med fine illustrasjoner og kan lastes ned og trykkes opp som billedbøker. Fortellingene gir mange muligheter til å jobbe flerspråklig og kan inspirere til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

De ansatte i SFO kan benytte de tospråklige fortellingene på en måte som åpner opp for samtale og undring. Her er ideer til bruk av fortellingene: Hvordan bruke flerspråklige fortellinger på skolen?

Barn leser for hverandre

De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål egnerseg godt til at barna leser selv eller til høytlesning. En ide er å la barn med samme morsmål lese for hverandre. Det kan også være større elever som kommer til SFO og leser for yngre barn. Lærer og ansatte ved SFO bidrar med å finne fram til barn med samme morsmål og legger til rette for at barna kan lese både på morsmål og på norsk.

På NAFOs side kan du lese om et samarbeidsprosjekt kalt “Lesevenner” der barn på 4.trinn leser for barnehagebarn på deres morsmål. Prosjektet hadde flere målsettinger, blant annet dreide det seg om å styrke barnehagebarnas og skolebarnas interesse for å lese. Prosjektet var også et ledd i å skape en god overgang mellom barnehage og skole. Det var dessuten et ønske å synliggjøre og utnytte de språklige ressursene barna har. Her kan du se filmen, la deg inspirere og lese om prosjektet Lesevenner.

Barnebøker på flere språk

Når personalet skal finne fram bøker som de vil lese for barna i SFO, kan de med fordel benytte bøker som finnes på flere språk. Ved å arbeide med bøker som finnes på flere språk, kan flerspråklige barn få gleden av å forstå fortellinger som er tilpasset deres alder og interesser. De får utvikle både sitt morsmål og sitt norske språk. Barna får felles erfaringer som gir et godt utgangspunkt for samtaler, lek og aktiviteter. Barnebøker på flere språk.

Eventyr på forskjellige språk

Arbeid med eventyr på forskjellige språk skaper gode muligheter til kontrastivt språkarbeid, å se på ulikheter og likheter i språkene. Det gir mulighet for økende språkbevissthet hos barna, både flerspråklige og enspråklige. Man kan snakke om hvordan eventyrene starter for eksempel på arabisk, på albansk, på tysk eller norsk. Dette åpner for muligheten til å utvikle nysgjerrighet for andre språk til å utvikle anerkjennelse og respekt for mangfoldet.

Eksempel fra praksis

Lærere og Veilederkorpset i Stavanger har samarbeidet om et eventyrprosjekt på 4. trinn ved Kvaleberg skole. Ved hjelp av foreldre samlet de inn eventyr fra land som barna på trinnet hadde et forhold til. Barn og lærere laget en koffert til hvert eventyr og laget figurer de trengte for å framføre det på to språk.

Filmen Eventyrkofferten viser både forarbeidet, arbeidet i klassen med eventyrkoffertene og klipp fra selve framføringen. I filmen får vi også høre om målet med prosjektet, om barnas opplevelser og om de tospråklige lærernes erfaringer med arbeidet.