Filmer – Språk i lek og aktivitet

Filmene handler om hvordan personalet kan legge til rette for lek og bidra til at alle barn får tilgang til barnehagens leke- og språkmiljø. Til hver av filmene er det spørsmål til refleksjon i personalgruppa. Spørsmålene kan printes ut.

Inkluderende lekemiljø

Filmen er laget av Utdanningsdirektoratet.
Filmens varighet, ca. 3 minutter

I denne filmen snakker Katrine Giæver, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, om hvordan barnehagen kan inspirere til lek gjennom å ta utgangspunkt i det barnet er interessert i, legge til rette for felles referanserammer og gi rom for ulike uttrykksmåter.

Skal vi leke butikk

Filmens varighet, ca. 8 minutter

Filmen viser hvordan barnehagen åpner opp for at barna får benytte sine ulike språk i rolleleken. Dette bidrar til å styrke både deres flerspråklige utvikling og lekeferdigheter. Barnehagen har tatt utgangpunkt i barnas egne erfaringer og lagt til rette for butikklek. Foreldrene har bidratt aktivt i arbeidet med å lage plakater til butikken og ved å ta med varer og utstyr som barna kan bruke i leken.