Introduksjon – Språk i lek og aktivitet

Om temaet Språk i lek og aktivitet

Temaet Språk i lek og aktivitet handler om hvordan barn kan få tilgang til språklige aktiviteter gjennom vennskap og deltakelse i lek med andre barn. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) understreker lekens viktige og sentrale rolle i barnehagen i flere sammenhenger, blant annet under Kapittel 3, Barnehagens formål og innhold:

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Det er en fordel om personalet har gjennomgått det overordnede temaet Flerspråklighet i barnehagen i forkant av arbeid med temaet om lek.

Hva inneholder temaet?

Artikkel

  • Artikkelen Språk i lek og aktivitet – flerspråklighet i barnehagen av Gro Svolsbru
  • Refleksjonsspørsmål til artikkelen som kan brukes som utgangspunkt for både egenrefleksjon og for diskusjon i personalgruppa.

Film

  • Skal vi leke butikk
  • Refleksjonsspørsmål til filmen

I praksis

Her ligger det forslag til hvordan pedagogen kan observere barnegruppa med tanke på å få en bedre oversikt over om alle barna er inkludert i lek og vennskapsrelasjoner. Her finner dere også refleksjonsspørsmål og en hjelp til å vurdere eget språkarbeid.

Videre er det en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Praksisfortellinger kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og vurdering i forbindelse med barnehagens arbeid med lek.

Hvordan jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalmøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetanseutvikling om språkutviklende samtaler. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Her finner du forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaet.